Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do teorii oddziaływań fundamentalnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1102-3`WTOF
Kod Erasmus / ISCED: 13.203 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wstęp do teorii oddziaływań fundamentalnych
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Astronomia, studia indywidualne; przedmioty do wyboru
Fizyka, I st. studia indywidualne; przedmioty do wyboru
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

fizyka

Założenia (opisowo):

Wymagana znajomość: mechanika klasyczna, mechanika kwantowa I, elektrodynamika

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład przeznaczony jest dla studentów III roku. Omówione zostaną podstawy współczesnych teorii oddziaływań silnych, słabych i elektromagnetycznych.

Pełny opis:

Wykład przeznaczony jest dla studentów III roku. Omówione zostaną podstawy współczesnych teorii oddziaływań silnych, słabych i elektromagnetycznych, koncepcja ich unifikacji oraz problem energii próżni w kosmologii.

Program:

1. Przegląd podstawowych danych doświadczalnych

2. Klasyczna teoria pola skalarnego

3. Kwantowa teoria pola skalarnego

4. Pola o niezerowych spinach

5. Abelowa teoria z cechowaniem - oddziaływania elektromagnetyczne

6. Nieabelowa teoria z cechowaniem - oddziaływania silne

7. Spontaniczne naruszenie symetrii i mechanizm Higgsa - oddziaływania słabe

8. Model Standardowy oddziaływań fundamentalnych

9. Rozszerzenia Modelu Standardowego

Literatura:

- M. Peskin, D. Schroeder, An Introduction to QFT

- M. Schwartz, QFT and the standard model

- M. Robinson, K. Bland, G. Cleaver, J. Dittmann, arXiv: 0810.3328,

A Simple Introduction to Particle Physics I

- M. Srednicki, arXiv:hep-th/0409035, Quantum Field Theory: Spin Zero,

arXiv:hep-th/0409036, Quantum Field Theory: Spin One Half

- Weinberg S. The Quantum Theory of Fields, vol.1, 2

Efekty uczenia się:

Studenci powinni posiąść podstawową wiedzę o oddziaływaniach silnych i elektrosłabych oraz umiejętność obliczania prostych obserwabli fizycznych, np. mas cząstek jako funkcji stałych sprzężeń, macierzy Yukawy oraz parametrów potencjału Higgsa.

Metody i kryteria oceniania:

Jedno kolokwium. Egzamin pisemny i ustny.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Olechowski
Prowadzący grup: Marek Olechowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Olechowski
Prowadzący grup: Marek Olechowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)