Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Techniki jądrowe w diagnostyce i terapii medycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1101-6TJDTM
Kod Erasmus / ISCED: 13.203 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Techniki jądrowe w diagnostyce i terapii medycznej
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Astronomia, I stopień; przedmioty do wyboru
Astronomia, studia indywidualne; przedmioty do wyboru
Fizyka, I st. studia indywidualne; przedmioty do wyboru
Fizyka, I stopień; przedmioty do wyboru
Fizyka, II stopień; przedmioty z listy "Wybrane zagadnienia fizyki współczesnej"
Przedmioty do wyboru dla doktorantów;
ZFBM, II stopień; Fizyka medyczna
Strona przedmiotu: http://www.fuw.edu.pl/~szef/
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Wykład dostępny jest dla studentów po podstawowym kursie fizyki i matematyki

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład monograficzny – „Techniki jądrowe w diagnostyce i terapii medycznej” obejmuje omówienie podstawowych narzędzi stosowanych w diagnostyce i terapii medycznej takich jak detektory promieniowania jonizującego i akceleratory medyczne, podstawy matematyczne metod obrazowania, omówienie metod obrazowania tomograficznego i radioterapii klasycznej oraz urządzeń GammaKnife, CyberKnife a także nowych metod terapii hadronowej.

Pełny opis:

Wykład monograficzny – „Techniki jądrowe w diagnostyce i terapii medycznej” obejmuje następujące zagadnienia:

1. Fizyka a medycyna

2. Detektory promieniowania jonizującego

a. Podstawy detekcji promieniowania gamma

b. Analiza impulsów elektrycznych z detektorów promieniowania

c. Detektory scyntylacyjne

d. Układy wielodetektorowe

3. Podstawy matematyczne obrazowania medycznego

a. Podstawy matematyczne rekonstrukcji obrazów

b. Techniki iteracyjne rekonstrukcji obrazów

c. Analiza Fourierowska

4. Tomografia w diagnostyce medycznej

a. Tomografia rentgenowska (CT)

b. Tomografia pojedynczych fotonów (SPECT)

c. Tomografia pozytonowa (PET)

d. Tomografia magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR)

5. Podstawy fizyczne radioterapii nowotworów

a. Oddziaływanie fotonów i cząstek naładowanych z materią

b. Podstawy dozymetrii promieniowania jonizującego,

c. Radiobiologia tkanki nowotworowej i zdrowej, modele radiobiologiczne

d. Dozymetria pól promieniowania

6. Sprzęt we współczesnej radioterapii

a. Akcelerator liniowy

b. Urządzenia GammaKnife i CyberKnife

c. Akceleratory ciężkich cząstek naładowanych, cyklotrony i synchrotrony

7. Metody radioterapii

a. Planowanie radioterapii

b. Ochrona radiologiczna w radioterapii

c. Przegląd współczesnych ośrodków radioterapii

Opis przygotował Zygmunt Szeflinski, grudzień 2010

Literatura:

1. K. Maher & other wikibooks contributors. “Basic Physics of Nuclear Medicine”. dostępna wersja elektroniczna (pdf) i do druku: http://en.wikibooks.org/wiki/Basic_Physics_of_Nuclear_Medicine

2. E. B. Podgoršak and International Atomic Energy Agency: Radiation Oncology Physics: A Handbook for Teachers and Students 2005. dostępna wersja elektroniczna:

http://www-pub.iaea.org/mtcd/publications/pdf/pub1196_web.pdf

3. A.Z. Hrynkiewicz i E. Rokita, Fizyczne metody diagnostyki medycznej i terapii. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa, 2000

4. Materiały dostarczone przez koordynatora przedmiotu w trakcie zajęć

Efekty uczenia się:

Wiedza

 student zna najważniejsze sposoby rejestracji promieniowania gamma

 zna podstawowe typy detektorów używanych w diagnostyce medycznej

 zna podstawy stosowania promieniowania jonizującego w diagnostyce i terapii medycznej

 zna klasyczne i wprowadzane współcześnie urządzenia radioterapii

Umiejętności

 student potrafi określić podstawowe sposoby rekonstrukcji obrazów w tomografii

 potrafi wyjaśnić zasady działania podstawowych urządzeń diagnostyki i terapii medycznej

Postawy

 ocenia znaczenie nauk przyrodniczych w zastosowaniach technicznych i medycznych

 docenia znaczenie wiedzy i umiejętności fizyka medycznego współpracującego w zespole klinicznym

Metody i kryteria oceniania:

Uzyskanie pozytywnej oceny końcowej z wykładu możliwe jest po pozytywnym zaliczeniu testowego egzaminu.

Egzamin testowy sprawdza zrozumienie podstaw działania urządzeń diagnostyki i terapii radiacyjnej. W uzasadnionych przypadkach student zdaje egzamin ustny.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)