Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium "Fizyka jądra atomowego”

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1101-5sFJAt
Kod Erasmus / ISCED: 13.505 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium "Fizyka jądra atomowego”
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka i astronomia; seminaria (Lista S)
Przedmioty do wyboru dla doktorantów;
Strona przedmiotu: http://zsj.fuw.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Seminarium dla słuchaczy studiów drugiego stopnia (magisterskich), którzy zamierzają specjalizować się w fizyce jądrowej.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Seminarium na temat reakcji i struktury jąder atomowych i zagadnień pokrewnych.

Pełny opis:

Tematyka seminarium obejmuje (i) dośiwdczalne i teoretyczne aspekty badań reakcji jądrowych i materii jądrowej, (ii) zagadnienia struktury jąder atomowych badanej metodami doświadczalnej spektroskopii jądrowej i metodami teorii jądra atomowego, (iiI) zagadnienia pokrewne z zakresu oddziaływań fundamentalnych, pogranicza fizyki jądrowej i fizyki atomowej, i praktycznych zastosowań metod fizyki jądrowej.

Referaty wygłaszają pracownicy i doktoranci Zakładu Spektroskopii Jądrowej IFD, Zakładu Fizyki Jądra Atomowego IFD i Zakładu Teorii Struktury Jąder Atomowych IFT (głównie prezentacja prac własnych) oraz zaproszeni goście z innych zespołów polskich lub zagranicznych (prezentacja szczególnie ważnych zagadnień badanych przez te zespoły).

Referaty gości zagranicznych odbywają się w języku angielskim.

Literatura:

Publikacje podawane przez poszczególnych prelegentów.

Pliki zawierające prezentacje wygłoszonych referatow (w formacie PDF) są dostępne na stronie internetowej: http://zsj.fuw.edu.pl.

Efekty uczenia się:

Słuchacz (uczestnik) seminarium:

1) Wymienia przykłady bieżących kierunków badawczych fizyki jądra atomowego w Polsce i na świecie.

2) Opisuje wybrane zagadnienia badawcze z dziedziny reakcji jądrowych i struktury jąder atomowych.

3) Wymienia przykłady zastosowania metod i pojęć fizyki jądrowej w innych dziedzinach nauki.

4) Formułuje pytania dotyczące stanu badań nad jądrem atomowym i ich perspektyw.

5) Ocenia postęp wybranych projektów badawczych.

6) Ocenia klarowność referatów i jakość prezentacji multimedialnych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie odbywa się na podstawie pracy pisemnej, w której student przedstawia swoją recenzję trzech wybranych referatów

wygłoszonych na seminarium w danym semestrze.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Matulewicz
Prowadzący grup: Tomasz Matulewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Matulewicz
Prowadzący grup: Tomasz Matulewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Matulewicz
Prowadzący grup: Tomasz Matulewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)