Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium biofizyki oraz projektowania molekularnego i bioinformatyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1101-5sBiPM
Kod Erasmus / ISCED: 13.905 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium biofizyki oraz projektowania molekularnego i bioinformatyki
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka i astronomia; seminaria (Lista S)
Przedmioty do wyboru dla doktorantów;
ZFBM, II stopień; Biofizyka molekularna
ZFBM, II stopień; Projektowanie molekularne i bioinformatyka
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Tryb prowadzenia:

w sali

Pełny opis:

Seminarium specjalistyczne jest przeznaczone dla studentów i doktorantów specjalności biofizyka oraz studentów i doktorantów innych specjalności zainteresowanych zastosowaniami fizyki w naukach biomedycznych. W ramach prezentacji przygotowywanych przez pracowników Zakładu Biofizyki, zaproszonych badaczy z ośrodków krajowych i zagranicznych oraz samych studentów i doktorantów, przedstawiane są współczesne zagadnienia biofizyki molekularnej oraz dziedzin pokrewnych, zarówno o profilu fizykochemicznym jak i biologicznym.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

WIEDZA

1. Zna aktualne zagadnienia badawcze, którymi zajmuje się współczesna biofizyka molekularna oraz kierunki jej rozwoju (K_W01, K_W06, K_W06).

2. Zna powiązania zagadnień badawczych biofizyki z innymi dziedzinami nauk przyrodniczych: chemią, biologią, bioinformatyką, fizyką cząsteczkową oraz konsekwencje praktyczne badań z zakresu biofizyki (K_W01, K_W06, K_W09).

UMIEJĘTNOŚCI

1. Krytycznie analizuje wyniki badań naukowych w biofizyce i pokrewnych dziedzinach przyrodniczych (K_U03, K_U05, K_U06)

2. Umie wyszukać i zaprezentować wyniki badań naukowych, własnych i opublikowanych w literaturze przedmiotu (K_U04, K_U07).

3. Posługuje sie specjalistycznym językiem angielskim do przygotowania prezentacji (K_U10).

KONSEKWENCJE SPOŁECZNE

1. Rozumie konieczność systematycznego zapoznawania się z literaturą naukową (K_K01, K_K05)

2. Rozpoznaje, na czym polega wartość i rzetelność wyników badań oraz etyka w pracy badawczej (K_K04).

3. Rozpoznaje znaczenie biofizyki w naukach przyrodniczych i biomedycznych oraz w praktyce społecznej (K_K06)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie obecności na zajęciach, przygotowania krótkiej pracy pisemnej podsumowujacej jeden z wysłuchanych wykładów, wygłoszeniu jednego referatu na wybrany temat w trakcie dwóch semestrów (letniego i zimowego), uzgodniony z prowadzącym seminarium i opiekunem pracy magisterskiej lub doktorskiej. Weryfikacja sposobu prezentacji i zakresu tematycznego przez prowadzącego seminarium, opiekuna pracy i wybrane osoby spośród pracowników naukowych Zakładu Biofizyki.

Wymagany kontakt z koordynatorem przedmiotu przed rozpoczęciem kolejnego semestru w celu ustalenia terminu prezentacji.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Kowalska, Marcin Warmiński
Prowadzący grup: Joanna Kowalska, Marcin Warmiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystiana Krzyśko
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)