Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia specjalistyczna I, Fizyka jądrowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1101-5FJ01
Kod Erasmus / ISCED: 13.505 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pracownia specjalistyczna I, Fizyka jądrowa
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka, II stopień; przedmioty sp. "Fizyka jądrowa i cząstek elementarnych"
Punkty ECTS i inne: 23.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Studenci przystępujacy do zajęć powinni posiadać podstawową wiedzę z zakresu fizyki jądrowej, metod numerycznych i rachunku błedu.

Skrócony opis:

Zajęcia mają za zadanie praktyczne przygotowanie studentów do samodzielnego prowadzenia pomiarów związanych z detekcją promieniowania jądrowego, zbierania danych, ich analizy, interpretacji i prezentacji zgodnej ze standardami przyjętymi w praktyce naukowej.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do samodzielnego planowania i prowadzenia pomiarów promieniowania jądrowego. Wykonując ćwiczenia studenci zapoznają się z różnymi technikami detekcji promieniowania, stosowanymi procedurami kalibracyjnymi i metodami rejestracji i analizy danych.

W ramach zajęć studenci wykonują dwa wybrane ćwiczenia, opracowują dane i przygotowują sprawozdanie z przeprowadzonych pomiarów.

Przykłady tematów ćwiczeń:

1. Badanie kształtu widma energii cząstek beta przy pomocy elektromagnetycznego spektrometru elektronów.

2. Badanie schematu rozpadu przy użyciu techniki koincydencji gamma-gamma.

3. Badanie zjawiska konwersji wewnętrznej.

4. Badanie efektu Dopplera dla promieniowania gamma.

5.Badanie widma promieniowania gamma próbek naturalnych.

6.Badanie rozkadu katowego promieniowania kosmicznego.

Literatura:

J.B. England, "Metody dośwadczalne fizyki jadrowej", PWN 1980

W.E. Leo, "Techniques for Nuclear and Particle Physics experiments",Springer-Verlag 1987

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu przedmiotu student:

WIEDZA

1. Zna zasadę działania i rozumie zjawiska fizyczne zachodzące w detektorach promieniowania jonizującego.

2. Zna przyjęte w naukach przyrodniczych standardy opisywania procedur doświadczalnych i obliczeniowych oraz prezentacji wyników pomiarów.

3. Zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy z promieniowaniem jonizującym.

UMIEJĘTNOŚCI

1. Potrafi zbudować układ detekcyjny właściwy do rejestracji danego typu promieniowania.

2. Potrafi przeprowadzić kalibrację układu pomiarowego.

3.Potrafi korzystać z baz danych jądrowych.

4. Posiada umiejętność prezentacji wyników pomiarów w postaci wykresów i/lub histogramów, tabel.

5. Umie określić niepewność wyniku pomiaru.

6. Potrafi samodzielnie przygotować raport z przeprowadzonych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1. Potrafi zaplanować przebieg pomiarów.

2. Docenia wagę rzetelności wykonywania pomiarów i prezentacji wyników.

3. Posiada umiejętność pracy w grupie.

4. Potrafi właściwie ocenić stopień zagrożenia promieniowaniem jonizującym.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia:

Uzyskanie pozytywnych ocen z wykonywanych ćwiczeń.

Ocena końcowa jest średnią z uzyskanych ocen.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 230 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zenon Janas
Prowadzący grup: Zenon Janas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 230 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zenon Janas
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)