Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zaawansowana fizyka jądrowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1101-4FJ26
Kod Erasmus / ISCED: 13.504 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zaawansowana fizyka jądrowa
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka, II stopień; przedmioty sp. "Fizyka jądrowa i cząstek elementarnych"
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Przypomnienie podstawowych własności jąder atomowych. Model kroplowy i ogólne cechy jąder na mapie nuklidów. Metody wytwarzania nuklidów dalekich od stabilności. Wiązki radioaktywne. Masy nuklidów i główne metody ich pomiaru. Modele masowe. Przegląd przemian promieniotwórczych, warunki energetyczne i reguły wyboru. Opis teoretyczny przemian beta. Opóźniona emisja cząstek naładowanych i neutronów. Promieniotwórczość protonowa i alfa. Model WKB. Model powłokowy cząstek niezależnych.

Deformacje jąder i model Nilssona. Jądra ciężkie i superciężkie. Rozszczepienie. Opis elektromagnetycznych przejść gamma. Zjawisko konwersji wewnętrznej. Ruch cząstek naładowanych w polu magnetycznym i elektrycznym, elementy optyki jonowej. Nowoczesne wielolicznikowe układy detekcji gamma. Fizyka jądrowa w modelowaniu astrofizycznych procesów nukleosyntezy.

Wykład wspólny dla studentów II stopnia kierunków Fizyka i Energetyka i Chemia Jądrowa.

Literatura:

K.S. Krane, "Introductory Nuclear Physics", Willey & Sons 1988

A. Strzałkowski, „Wstęp do fizyki jądra atomowego”, PWN 1978

T. Mayer-Kuckuk, "Fizyka jądrowa", PWN 1987,

K. Hyde, "Basic Ideas and Concepts in Nuclear Physics" IOP Publishing, 1994

G. Knoll, “Radiation Detection and Measurement”, John Wiley & Sons 2000

K. Debertin, R. Helmer, “Gamma and X-ray Spectrometry with Semiconductor Detectors“,Elsevier Science 2001

Efekty uczenia się:

Znajomość podstawowych modeli jądrowych. Wiedza o wszystkich typach promieniotwórczości i metodach ich opisu

teoretycznego. Rozumienie wkładu fizyki jądrowej do astrofizyki. Znajomość nowoczesnych metod eksperymentalnych i perspektyw badawczych w

najbliższych latach. Rozeznanie we bieżących kierunkach badań fizyki jądra atomowego i w aktualnych problemach w stopniu zaawansowanym.

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia zaliczane na podstawie wyników z częstych krótkich kartkówek.

Końcowe zaliczenie przedmiotu na podstawie wyników egzaminu oraz pracy semestralnej polegającej na napisaniu propozycji eksperymentu jądrowego. Tematy prac semestralnych zostaną podane w pierwszym miesiącu zajęć

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Fijałkowska
Prowadzący grup: Aleksandra Fijałkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)