Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do fizyki cząstek elementarnych I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1101-4FJ11
Kod Erasmus / ISCED: 13.504 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wstęp do fizyki cząstek elementarnych I
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka, II stopień; przedmioty sp. "Fizyka jądrowa i cząstek elementarnych"
Przedmioty do wyboru dla doktorantów;
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem I-szej części wykładu specjalistycznego z fizyki cząstek jest dostarczenie podstawowych informacji o tej dziedzinie fizyki takich jak terminologia, opis liczb kwantowych i metody ich pomiaru, zasady zachowania, wybrane ważne zjawiska i doświadczenia, fizyka detektorów

Pełny opis:

Wykład będzie się składał z 3 bloków tematycznych: ogólnych własności cząstek elementarnych (20h), fizyki detektorów (4h) i wybranego aktualnego zagadnienia z fizyki cząstek(6h). Program tych dwóch bloków będzie się zmieniać co roku.

I. Ogólne własności cząstek elementarnych

1. Wiadomości wstępne: przekrój czynny, układ jednostek ħ = c = 1, eksperymenty formacji i produkcji cząstek.

2. Systematyka cząstek w modelu kolorowych kwarków i gluonów (konstrukcja multipletów mezonowych i barionowych)

3. Model kwarkowo - partonowy oddziaływań cząstek. Diagramy kwarkowe. Kąt Cabibbo, mechanizm GIM, macierz Kobayashi-Maskawy (CKM).

4. Zasady zachowania w fizyce cząstek. Zachowanie zapachów: S, C, B, T. Parzystość P, parzystość ładunkowa C, parzystość G, parzystość kombinowana CP. Wnioski z zasady zachowania izospinu w oddziaływaniach silnych (formalizm Szmuszkiewicza)

5. System neutralnych kaonów, oscylacje dziwności, regeneracja składowej krótkożyciowej. Niezachowanie parzystości CP.

6. Oscylacje neutrin słonecznych i atmosferycznych. Eksperymenty Superkamiokande, SNO i inne. Macierz mieszania Maki-Nakagawy-Sakaty (MNS).

7. Kinematyka oddziaływań. Wnioski z transformacji Lorentza. Zmienna x Feynmana, Pospieszność (rapidity) i pseudopospieszność (pseudorapidity). Rozpraszanie leptonów na hadronach. Zmienna x Bjorkena. Rozpraszanie głębokonieelastyczne (DIS).

8. Elementy analizy fal cząstkowych (PWA) w eksperymentach formacji cząstek.

9. Przegląd danych doświadczalnych o produkcji cząstek w oddziaływaniach lepton-lepton, lepton-hadron, hadron-hadron (przekroje czynne, krotności).

II. Fizyka detektorów (4h)

Program tego bloku będzie zmieniał się corocznie

III. Wybrane aktualne zagadnienie z fizyki cząstek (6h)

Program tego bloku będzie zmieniał się corocznie

Literatura:

Literatura

Podstawowa literatura

Donald H. PerkinsWstęp do Fizyki Wysokich Energii

F. Halzen, A.D. Martin Quarks and Leptons

Prace oryginalne i artykuły przeglądowe będą podawane na wykładzie

Efekty uczenia się:

Po wysłuchaniu ze zrozumieniem wykładu student:

Będzie sprawnie posługiwać się terminologią stosowaną w fizyce cząstek,

Opanuje podstawowe metody opisu cząstek i ich oddziaływań w jeżyku kwarków i leptonów

Posiądzie rozeznanie w metodach pomiarowych stosowanych w fizyce cząstek

Zapozna się bardziej szczegółowo z wybranym aktualnym zagadnieniem poznawczym w fizyce cząstek

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania

Obecność i aktywność na wykładzie, problemy domowe do pisemnego rozwiązania, egzamin ustny

Praktyki zawodowe:

Praktyki zawodowe

Nie są przewidziane

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Konecki
Prowadzący grup: Marcin Konecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Konecki
Prowadzący grup: Marcin Konecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)