Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia fizyczna II stopnia B2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1101-4FD20
Kod Erasmus / ISCED: 13.204 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pracownia fizyczna II stopnia B2
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka, II stopień; przedmioty sp. "Fizyka jądrowa i cząstek elementarnych"
Fizyka, II stopień; przedmioty sp. "Metody fizyki w ekonomii (ekonofizyka)"
Fizyka, II stopień; przedmioty sp. Fizyka materii skondensowanej i nanostruktur półprzewodnikowych
Fizyka, II stopień; przedmioty sp. Matematyczne i komputerowe modelowanie procesów fizycznych
Fizyka, II stopień; przedmioty specjalności "Fizyka teoretyczna"
Fizyka, II stopień; przedmioty specjalności "Nauczanie i popularyzacja fizyki"
Fizyka, II stopień; przedmioty specjalności Optyka
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Pracownia fizyczna II stopnia dotyczy w zaawansowanych zagadnień fizyki. Metoda kształcenia – praca w grupach naukowych – ma na celu wprowadzenie studentów - zgodnie z ich preferencjami naukowymi - we współczesne zagadnienia naukowe. Zajęcia mają charakter indywidualny i są realizowane pod opieką pracowników naukowych Wydziału Fizyki. Studenci rozwiązują zlecone im zadania, a wyniki przedstawiają w postaci semestralnego raportu.

Pełny opis:

1. Pracownia fizyczna II stopnia jest podzielona na dwie części (oznaczone symbolami A i B) wykonywane odpowiednio w semestrze zimowym i letnim. Każda część jest równoważna 45 godzinom i 5 punktom ECTS.

2. Pracownia Fizyczna II stopnia jest realizowana w grupach badawczych Wydziału Fizyki i polega na wykonaniu semestralnego zadania zleconego przez opiekuna - pracownika naukowego.

3. Studenci powinni zgłaszać się na początku semestru do kierowników - odpowiednio katedr (w Instytucie Fizyki Teoretycznej) lub zakładów (w Instytucie Fizyki Doświadczalnej albo w Instytucie Geofizyki) - z prośbą o przydzielenie opiekuna oraz semestralnego zadania naukowego. Wybór grupy naukowej powinien być podyktowany indywidualnymi zainteresowaniami studenta, w tym przemyśleniami na temat zbliżającego się wyboru specjalizacji.

4. Studenci, którzy nie mają określonych preferencji naukowych, nie orientują się w strukturze Wydziału Fizyki lub mają inne problemy związane z wyborem grupy naukowej, mogą uzyskać pomoc u koordynatora Pracowni.

5. Zadanie może być wykonywane także w jednostce naukowej poza Wydziałem Fizyki UW po uzyskaniu zgody koordynatora.

6. Po otrzymaniu zadania należy niezwłocznie powiadomić sekretariat Pracowni o przystąpieniu do ćwiczenia wysyłając mail zawierający imię i nazwisko studenta, tytuł zadania i dane opiekuna.

7. Wykonując zadania studenci pracują indywidualnie pod opieką i kierownictwem pracownika naukowo-dydaktycznego. Dopuszczalna jest praca kilku studentów nad danym problemem naukowym, jednak tematy zadań powinny być zdefiniowane indywidualnie.

8. Po ukończeniu zadania jego rezultaty powinny być opracowane w postaci raportu. Preferowana jest forma raportu w postaci artykułu naukowego (dla studentów Physics Laboratory, 2nd Level w języku angielskim). Raport powinien być przygotowywany indywidualnie. Raport oraz postawa studenta w czasie wykonywania zadania są oceniane przez opiekuna.

9. Zaliczenie Pracowni fizycznej II stopnia następuje po dostarczeniu oceny do koordynatora. Ocena może być:

- wpisana przez opiekuna na pierwszą stronę raportu, który zostanie dostarczony do koordynatora lub do sekretariatu Pracowni w formie wydruku;

- przesłana w E-mailu do sekretariatu Pracowni, jako skan pierwszej strony raportu z oceną podpisaną przez opiekuna;

- przesłana w mailu od opiekuna ćwiczenia do sekretariatu lub wprost do koordynatora.

Sekretariat Pracowni Fizycznej II Stopnia znajduje się w pomieszczeniach Pracowni Fizycznej dla Zawansowanych:

ul Pasteura 7, III piętro, pok. 306

e-mail - druga.pracownia@fuw.edu.pl.

Kontakt telefoniczny (tylko w tygodniach, w których są zajęcia dydaktyczne):

+48 22 55 46 848, we wtorki godz. 9 – 14 i czwartki godz. 14 – 18.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Stacewicz
Prowadzący grup: Tadeusz Stacewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)