Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wszechświat cząstek elementarnych dla humanistów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-WCE-OG
Kod Erasmus / ISCED: 13.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wszechświat cząstek elementarnych dla humanistów
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie ścisłe
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Fizyki
Strona przedmiotu: https://www.fuw.edu.pl/~zarnecki/WCE/
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Wykład przeznaczony dla studentów wydziałów humanistycznych. Żadne przygotowanie nie jest wymagane.

Skrócony opis:

Wykład poświęcony jest cząstkom elementarnym i ich oddziaływaniom, z uwzględnieniem ich roli w powstaniu i budowie Wszechświata.

Pełny opis:

Wykład jest wstępem do burzliwie rozwijającej się, nowej dziedziny wiedzy jaką jest pogranicze fizyki cząstek elementarnych, astrofizyki i kosmologii. Wykład przeznaczony dla nieprzyrodników. Aparat matematyczny będzie ograniczony, aby uczynić wykład dostępnym dla szerszego grona słuchaczy.

Program:

1. Ogólne informacje o Modelu Standardowym

2. Detekcja cząstek. Przyspieszacze i zderzacze cząstek. Wielkie eksperymenty

3. Hadrony, kwarki i leptony

4. Teoria oddziaływań podstawowych, Model Standardowy

5. Testy Modelu Standardowego i odkrycie cząstki Higgsa

6. Rozszerzenia Modelu Standardowego

7. Powstanie i budowa Wszechświata, ciemna materia i ciemna energia

8. Fale grawitacyjne

Nakład pracy studenta:

- wykład 30h

- przygotowanie do wykładu 15h

- przygotowanie do egzaminu 20h

Razem: 65h

Ostatnia aktualizacja: Aleksander Żarnecki, październik 2020

Literatura:

1. Martinus J.G. Veltman, Facts and Mysteries in Elementary Particle Physics, World Scientific 2003

2. Frank Close, Kosmiczna Cebula - Kwarki i Wszechświat, PWN 1989

3. L. Lederman, D. Teresi, Boska cząstka, jeśli Wszechświat jest odpowiedzią, jak brzmi pytanie?, Prószyński i S-ka, Warszawa 2005

4. M. J. G. Veltman, The Higgs Boson, Scientific American 255:88-94,1986 (Issue no 5).

5. Y. Nambu, A Matter of Symmetry, Scientific American, May 1992, str. 37

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

WIEDZA

- opisuje elementarne składniki materii, ich podstawowe cechy i oddziaływania zachodzące między nimi

- rozumie różnicę między klasycznym i kwantowym opisem zjawisk fizycznych

- wymienia główne sukcesy i problemy Modelu Standardowego

- opisuje związki między fizyką cząstek a powstaniem i ewolucją Wszechświata

UMIEJĘTNOŚCI i KOMPETENCJE

- rozpoznaje procesy badane we współczesnych eksperymentach fizyki cząstek

- potrafi ocenić rzetelność doniesień medialnych

POSTAWY

- wskazuje na kluczową rolę doświadczenia w rozwoju fizyki

Metody i kryteria oceniania:

Wymagania niezbędne do zaliczenia:

obecność na wykładzie, 50% punktów z testów pisemnych.

Obecność na wykładzie będzie weryfikowana poprzez krótkie testy udostępniane na platformie Kampus w trakcie wykładu. Punkty z testów wykładowych będą się też sumować (z wagą 0.5) z punktami testu końcowego.

Lista pytań testowych będzie umieszczona na stronie wykładu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Żarnecki
Prowadzący grup: Aleksander Żarnecki
Strona przedmiotu: https://kampus-student2.ckc.uw.edu.pl/course/view.php?id=14454
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)