Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Advanced Graduate Quantum Optics

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-SZD-AGQO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Advanced Graduate Quantum Optics
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Przedmioty do wyboru dla doktorantów;
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Kierunek podstawowy MISMaP:

fizyka

Założenia (opisowo):

Znajomość mechaniki kwantowej, elektrodynamiki klasycznej i podstaw optyki.

Tryb prowadzenia:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Wprowadzenie do optyki kwantowej: kwantowy opis światła, oddziaływania światła z materią i zastosowania.

Pełny opis:

Plan wykładu:

I. Opis kwantowy światła

1. Kwantowanie pola elektro-magnetycznego

2. Stany koherentne

3. Opis stanów świata w przestrzeni fazowej

4. Nieklasyczne stany światła

5. Opis wielomodowy i propagacja

6. Korelacje czasowo-przestrzenne

7. Stany termiczne

II. Odziaływanie światła z materią

8. Teoria fotodetekcji

9. Odziaływanie światła z atomem dwupoziomowym

10. Emisja spontaniczna

11. Parametryczny podział częstości

12. Elementy optyki atomowej

III. Zastosowania

13. Laser

14. Kwantowo wspomagana interferometria

15. Kwantowo optyczne implementacje obliczeń kwantowych

Literatura:

L. Mandel and E. Wolf, "Optical Coherence and Quantum Optics"

M. O. Scully and M. S. Zubairy, "Quantum Optics"

C. Gerry and P. L. Knight, "Introductory Quantum Optics" (tłum. polskie "Wstęp do optyki kwantowej")

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- znajomość kwantowego opisu światła

- znajomość nieklasycznych własności światła i ich konsekwencji

- znajomość kwantowego opisu oddziaływania światła z materią

- znajomość wybranych zastosowań praktycznych optyki kwantowej

Umiejętności:

- przeprowadzanie obliczeń dotyczących ewolucji i detekcji kwantowych stanów świata

- obliczanie ewolucji ukłądów kwantowych z uwzględnieniem kwantowych efektów oddziaływania światła z materią

- identyfikowanie kluczowych kwantowych własności światła i materii leżących u podstaw praktycznych zastosowań optyki kwantowej

Metody i kryteria oceniania:

- zadania domowe

- egzamin

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)