Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Proseminar Theoretical Physics

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-5sTP
Kod Erasmus / ISCED: 13.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Proseminar Theoretical Physics
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Physics (Studies in English), 2nd cycle; selected seminars
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Tryb prowadzenia:

w sali

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z technikami tworzenia i wygłaszania seminariów z fizyki z użyciem nowoczesnych narzędzi wizualizacji (prezentacje komputerowe). Każdy uczestnik przygotowuje seminarium na wybrany temat z szeroko rozumianego zakresu fizyki teoretycznej wg poniższego programu. Przed wygłoszeniem seminarium w gronie pozostałych słuchaczy przeprowadzana jest próba generalna, której wysłuchują jedynie prowadzący seminarium. Daje to okazję do korekty i ulepszeń prezentacji.

Program:

1. PODSTAWOWE ZASADY WYGŁASZANIA SEMINARIUM

2. FIZYKA CZĄSTEK ELEMENTARNYCH

3. OPTYKA I FIZYKA ATOMOWA

4. ASTROFIZYKA I GRAWITACJA

5. FIZYKA JĄDRA ATOMOWEGO

6. FIZYKA MATERII SKONDENSOWANEJ

Literatura:

Publikacje podawane przez poszczególnych prelegentów.

Efekty uczenia się:

Student nauczy się profesjonalnego przygotowania i wygłoszenia seminarium używając nowoczesnych mediów (komputer, rzutnik, techniki multimedialne).

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem koniecznym zaliczenia jest wygłoszenie próbnego seminarium przed prowadzącymi oraz publicznego przed całą grupą. Elementem oceny jest stopień uwzględnienia krytycznych uwag prowadzących zakomunikowanych studentowi podczas próby. Więcej niż dwie nieusprawiedliwione nieobecności wykluczają możliwość zaliczenia przedmiotu. Ważnym elementem oceny jest przeprowadzenie wykładu w przewidzianym czasie. Prowadzący, po wygłoszeniu publicznego seminarium, informują, w obecności grupy, o swoich spostrzeżeniach dotyczących prezentacji. Poza powyższymi kryteriami ocena uwzględnia standardowe czynniki takie jak np. jasność (możliwość zrozumienia) prezentacji czy sposób komunikacji ze słuchaczami.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Proseminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ayuki Kamada, Zygmunt Lalak
Prowadzący grup: Ayuki Kamada, Zygmunt Lalak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)