Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Planowanie radioterapii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-5FM13
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Planowanie radioterapii
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: ZFBM, II stopień; Fizyka medyczna
Punkty ECTS i inne: 7.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład z planowania leczenia poświęcony jest technikom napromieniowania pacjentów ze zmianami nowotworowymi różnie umiejscowionymi. Oprócz podstaw anatomii, klasyfikacji nowotworów oraz epidemiologii, omawiane są szczegółowo układy wiązek używanych w teleradioterapii. Studenci wykorzystują przedstawiane schematy napromieniowania pacjenta na ćwiczeniach przy użyciu sytemu planowania leczenia PLUNC.

Pełny opis:

Tematy wykładów:

1. Planowanie leczenia – definicje, raporty

2. Nowotwory piersi

3. Nowotwory dolnego odcinka układu pokarmowego

4. Nowotwory układu moczowo-płciowego

5. Nowotwory kobieciego układu płciowego

6. Nowotwory górnego odcinka układu pokarmowego

7. Nowotwory płuca i opłucnej

8. Technika IMRT (z ang. Intesity-Modulated Radiation Therapy)

9. Leczenie paliatywne

10. Nowotwory mózgu

11. Nowotwory głowy i szyi

12. Nowotwory tkanek miękkich i kości

13. Terapia protonowa

14. Technika IGRT (z ang. Image-Guided Radiation Therapy)

Literatura:

1. P. Bridge, D. J. Tipper, CT Anatomy for Radiotherapy, M&K Publishing, 2011

2. B. G. Haffty, L. D. Wilson, Handbook of radiation oncology: basic principles and clinical protocols, Jones and Bartlett Publishers, 2009

3. ICRU Raport 83: Prescribing, Recording and Reporting Photon-Beam IMRT

4. ICRU Raport 50: Prescribing, Recording, and Reporting Photon Beam Therapy

5. ICRU Raport 62: Prescribing, Recording, and Reporting Photon Beam Therapy

Efekty uczenia się:

WIEDZA

K_W03 - posiada wiedzę w zakresie fizykochemicznych i biologicznych podstaw nauk o zdrowiu, w obszarze dziedzin i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku; rozumie zasady funkcjonowania sprzętu i aparatury stosowanych w dyscyplinach naukowych o profilu medycznym, właściwych dla studiowanego kierunku

K_W05 - zna teoretyczne zasady działania układów pomiarowych i aparatury badawczej, specyficznych dla obszaru fizyki, chemii i biologii związanych z wybraną specjalnością

K_W06 - posiada pogłębioną wiedzę szczegółową z fizyki, chemii lub biologii w zakresie wybranej specjalności

K_W07 - posiada wiedzę o aktualnych kierunkach rozwoju nauk ścisłych, przyrodniczych i medycznych, w obrębie obranej specjalności, a w szczególności zna terminologię z zakresu tych dyscyplin

UMIEJĘTNOŚCI

K_U02 - posiada umiejętności planowania i przeprowadzenia zaawansowanych eksperymentów lub obserwacji w obszarach fizyki, chemii i biologii właściwych dla studiowanego kierunku; potrafi opracować uzyskane wyniki z wykorzystaniem metod numerycznych i komputerowych, umie posługiwać się zaawansowanym technicznie sprzętem i aparaturą badawczą i współdziałać ze specjalistami z zakresu medycyny; potrafi posługiwać się wyspecjalizowanymi narzędziami i technikami informatycznymi w celu pozyskiwania danych, a także analizować i krytycznie oceniać te dane

K_U05 - posiada umiejętność syntezy metod i idei z różnych obszarów fizyki; chemii i biologii oraz wybranych dziedzin medycyny, jest w stanie zauważyć, że odległe nieraz zjawiska mogą być opisane przy użyciu podobnego modelu

K_U06 - potrafi zaadaptować wiedzę i metodykę fizyki, a także stosowane metody doświadczalne i teoretyczne do pokrewnych dyscyplin naukowych: chemii, biologii oraz wybranych zagadnień medycznych, stosownie do specjalności

K_U08 - potrafi skutecznie komunikować się zarówno ze specjalistami jak i niespecjalistami w zakresie problematyki właściwej dla studiowanego obszaru nauk ścisłych i przyrodniczych oraz w zakresie obszarów leżących na pograniczu pokrewnych dyscyplin naukowych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_K05 - rozumie potrzebę systematycznego zapoznawania się z czasopismami naukowymi i popularnonaukowymi podstawowymi w wybranym obszarze nauk ścisłych i przyrodniczych, w celu poszerzenia i pogłębienia wiedzy; jest świadomy zagrożeń przy pozyskiwaniu informacji z niezweryfikowanych źródeł, w tym z Internetu

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie obecności oraz obrony planu stworzonego przez studenta.

Do zaliczenia przedmiotu wymagane jest zaliczenie ćwiczeń oraz zdanie egzaminu pisemnego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Zawadzka
Prowadzący grup: Beata Pszczółkowska, Anna Zawadzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Zawadzka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Ludwika Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: (+48) 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)