Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia biofizyki doświadczalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-5BM12
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pracownia biofizyki doświadczalnej
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: ZFBM, II stopień; Biofizyka molekularna
Punkty ECTS i inne: 10.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Pracownia jest przeznaczona dla studentów drugiego roku studiów II stopnia, którzy w semestrze letnim będą pisać pracę magisterską w dziedzinie szeroko pojętej biofizyki.

Skrócony opis:

Pracownia ma charakter indywidualnych zajęć pod opieką wybranego nauczyciela akademickiego zatrudnionego na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Wybór tematyki tych zajęć i ich charakter będą definiować zakres przyszłej pracy magisterskiej, pisanej w kolejnym semestrze pod nadzorem tego samego nauczyciela akademickiego. Przystąpienie do zajęć następuje po uzyskaniu aceptacji Koordynatora Przedmiotu. Ewentualna zmiana tematyki i opiekuna w trakcie realizacji zatwierdzonego projektu również wymaga akceptacji Koordynatora.

Pełny opis:

Zajęcia na Pracowni Biofizyki Doświadczalnej polegają na przeprowadzeniu kwerendy bibliografii i wykonaniu własnych prac badawczych związanych z tematem projektu naukowego zaproponowanego przez wybranego nauczyciela akademickiego zatrudnionego na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Opiekunem bezpośrednim projektu może być też pracownik naukowo-dydaktyczny innej jednostki lecz tylko wtedy, gdy jednocześnie współopiekę sprawuje nauczyciel akademicki zatrudniony na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Jeśli spełnione są powyższe warunki to Koordynator Przedmiotu nie będzie się sprzeciwiać dokonanemu wyborowi.

Informacje uzyskane z literatury przedmiotu i wyniki własnych badań powinny być opracowane w oryginalny i twórczy sposób, tak aby opracowanie tych materiałów mogło być ocenione jako wystarczająca podstawa do napisania pracy magisterskiej. Wszystkie prace związanie z zajęciami na Pracowni Biofizyki Doświadczalnej studenci prowadzą w zakresie i terminach uzgodnionych z wybranym opiekunem.

Praca badawcza w zakresie wybranego projektu może mieć charakter typowo doświadczalny jak również może polegać na przeprowadzeniu symulacji komputerowych lub wyprowadzeniu nowych analitycznych związków między wielkościami fizycznymi charakteryzującymi układy interesujące z punktu widzenia biologicznego czy medycznego.

Zajęcia na Pracowni Biofizyki Doświadczalnej rozpoczynają się Zebraniem Informacyjnym, po którym studenci maja dwa tygodnie na znalezienie odpowiadającej im tematyki i opiekuna zajęć. Po tych dwóch tygodniach odbywa się drugie zebranie, na którym studenci przedstawiają Koordynatorowi Przedmiotu tematykę wybranych zajęć w formie pisemnej i pisemną zgodę wybranego opiekuna. Jeśli spełnione są warunki wyboru opiekuna, przedstawione powyżej, to Koordynator Przedmiotu przyjmuje dokonany wybór do wiadomości, zatwierdza go i od tego momentu dokonany wybór staje się obowiązujący dla studenta. Nie można go zmieniać bez uzyskania zgody Koordynatora.

Literatura:

Według zaleceń wybranego opiekuna.

Efekty uczenia się:

Zdobycie umiejętności rozwiązania konkretnego problemu badawczego poprzez wyszukanie odpowiednich/potrzebnych informacji w literaturze przedmiotu, wykonanie własnych badań i przeprowadzenie stosownej analizy całości uzyskanych materiałów (K_U01).

Poznanie zaawansowanych technik doświadczalnych i/lub komputerowych stosowanych w wybranej dziedzinie biofizyki i ich podstaw teoretycznych (K_W04, K_W05).

Poznanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie stosowanych metod badawczych (K_W08).

Zdobycie umiejętności zaplanowania i przeprowadzenia zaawansowanego eksperymentu lub symulacji komputerowej w wybranej dziedzinie biofizyki (K_U02).

Zdobycie umiejętności krytycznej analizy wyników pomiarów lub przeprowadzonych symulacji i oceny dokładności uzyskanych wyników (K_U03).

Zdobycie umiejętności przedstawienia wyników tych badań w formie pisemnej, która może być podstawą przygotowania manuskryptu publikacji o charakterze naukowym (K_U07).

Zdobycie umiejętności pracy w zespole badawczym (K_K02).

Metody i kryteria oceniania:

Wyniki pracy studentów są oceniane przez bezpośredniego opiekuna i Koordynatora Przedmiotu, którzy wspólnie uzgadniają ostateczna ocenę. Ocenianymi elementami pracy studenta są:

- efektywność w wyszukiwaniu literatury

- umiejętność przedstawienia, na podstawie wybranej literatury, tła dla tematyki własnych badań

- jakość i kompletność wyników własnych badań

- umiejętność powiązania własnej pracy badawczej z dyskusją tematyki prac przedstawioną w literaturze

- umiejętność wyciągania wniosków z wyników własnych badań

Praktyki zawodowe:

Nie są przewidziane.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 120 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Antosiewicz
Prowadzący grup: Michał Dadlez, Renata Grzela, Anna Modrak-Wójcik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 120 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Antosiewicz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)