Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zastosowanie pakietu Geant4 w fizyce jądrowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-4ZPG4
Kod Erasmus / ISCED: 13.203 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zastosowanie pakietu Geant4 w fizyce jądrowej
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka, II stopień; przedmioty do wyboru
Fizyka, II stopień; przedmioty sp. "Fizyka jądrowa i cząstek elementarnych"
Przedmioty do wyboru dla doktorantów;
Przedmioty obieralne na studiach drugiego stopnia na kierunku bioinformatyka
Punkty ECTS i inne: 4.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

fizyka

Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Założenia (opisowo):

Umiejętność programowania obiektowego, preferowanym językiem jest C++.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z biblioteką Geant4, najbardziej rozpowszechnionym pakietem wykorzystywanym do modelowania układów detekcyjnych w fizyce jądrowej.

Pełny opis:

Pakiet Geant4 jest najpowszechniej wykorzystywanym narzędziem do symulacji oddziaływania promieniowania jonizującego z materią. Ma on szerokie zastosowanie zarówno w fizyce jądrowej, jak i fizyce wysokich energii czy też fizyce medycznej.

Powstanie większości współcześnie budowanych układów detekcji promieniowania jonizującego poprzedza wykonanie symulacji wydajności i funkcji odpowiedzi układu, zazwyczaj z wykorzystaniem pakietu Geant4. Umiejętność wykonania modelu z użyciem tego pakietu dostarcza więc wielu możliwości w pracy fizyka jądrowego.

Na zajęciach studenci zapoznają się z:

1. Metodami Monte Carlo

2. Najważniejszymi zagadnieniami związanymi z programowaniem obiektowym w języku C++, programem cmake oraz kompilacją kodu z możliwością dołączenia bibliotek Gean4

3. Podstawowymi elementami niezbędnymi do wykonania symulacji z wykorzystaniem pakietu Geant4

4. Metodami wizualizacji, analizy i interpretacji wyników symulacji

Ważnym elementem zajęć będzie wykonanie projektu w oparciu o pakiet Geant4.

Zajęcia będą się odbywały w blokach 3-godzinnych przez 10 tygodni. Końcowe zajęcia będą przeznaczone na przygotowanie i omówienie projektów.

Literatura:

Geant4 Book For Application Developers,

http://geant4-userdoc.web.cern.ch/geant4-userdoc/UsersGuide/ForApplicationDeveloper/html/index.html

Efekty uczenia się:

Po zaliczaniu przedmiotu student:

1. Umie wykorzystać metody Monte Carlo do modelowania oddziaływania promieniowania gamma z materią

2. Umie tworzyć i modyfikować najważniejsze elementy niezbędne do przeprowadzenia symulacji z wykorzystaniem pakietu Geant4 - definiować procesy fizyczne, określać geometrię układu, uruchamiać symulację, analizować wyniki symulacji

3. Potrafi napisać kod symulujący zachowanie detektora promieniowania jonizującego z wykorzystaniem pakietu Geant4

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie wykonanego projektu. Wymagana jest też obecność na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Fijałkowska
Prowadzący grup: Aleksandra Fijałkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)