Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza instrumentalna i spektroskopia molekularna, laboratorium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-4INZ15L
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Analiza instrumentalna i spektroskopia molekularna, laboratorium
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Inżynieria nanostruktur, II stopień; przedmioty dla I roku
Strona przedmiotu: https://kampus-student2.ckc.uw.edu.pl/course/view.php?id=2952
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zakłada się, że student opanował podstawy spektroskopii molekularnej oraz chemii fizycznej na poziomie studiów licencjackich na Inżynierii Nanostruktur Uniwersytetu Warszawskiego (zajęcia prowadzone na Wydziale Chemii)

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Skrócony opis:

Głównym celem zajęć laboratoryjnych jest prezentacja technik analizy instrumentalnej, ze szczególnym uwzględnieniem metod spektroskopii molekularnej.

Pełny opis:

W ramach laboratorium studenci realizują wybrane zajęcia doświadczalne, poświęcone wykorzystaniu technik spektroskopii molekularnej i innych metod analizy instrumentalnej, stosowanych w laboratoriach naukowych. Dostępne są następujące zagadnienia umożliwiające opanowanie wybranych technik analitycznych:

1 Rentgenowska spektroskopia fotoelektronów (XPS) -podstawy fizyczne i zastosowania

2 Analiza termiczna nanomateriałów weglowych i ceramicznych

3 Badanie techniką Langmuira, mikroskopii Brewstera i elipsometrii wpływu wybranych leków przeciwnowotworowych na organizację lipidów w membranie biomimetycznej 4 Wykorzystanie rezonansowego efektu Ramana do badań struktury elektronowej hemoglobiny

5 Femtosekundowy optyczny efekt Kerra

6 Spektroskopia powierzchniowo wzmocnionego rozproszenia ramanowskiego (SERS)

7 Określanie składu tabletek z wykorzystaniem mikroskopii w podczerwieni oraz metody analizy składników podstawowych

8 Badanie stanów kwantowych z wykorzystaniem spektroskopii jądrowego rezonansu magnetycznego (NMR)

9 Dwuwymiarowe widma NMR ((jądrowy rezonans magnetyczny)

Literatura:

Materiały udostępniane i rekomendowane przez prowadzących

Efekty uczenia się:

Po odbyciu kursu student powinien:

a) opanować podstawy teoretyczne i zasadę pomiaru prezentowanych technik, znać ich zastosowania oraz umieć interpretować otrzymane wyniki,

b) potrafić wybrać odpowiednią technikę do rozwiązania danego problemu naukowego,

c) rozumieć i krytycznie ocenić zalety i ograniczenia poznanych metod eksperymentalnych

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem przystąpienia do wykonania ćwiczenia jest zdanie kolokwium wejściowego (pisemnego lub ustnego, także w wersji zdalnej), sprawdzającego znajomość podstaw teoretycznych, celu ćwiczenia, sposobu wykonania i stosowanej aparatury. Każde kolokwium wejściowe jest oceniane. Ocena z ćwiczenia obejmuje kolokwium, wykonanie ćwiczenia i opracowanie wyników (w formie raportu). Warunkiem zaliczenia laboratorium jest zaliczenie wszystkich ćwiczeń. Dopuszczalna jest jedna nieobecność, do odpracowania w późniejszym terminie (wyznaczonym przez Koordynatora).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Królikowska, Barbara Pałys, Sławomir Sęk
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Królikowska, Barbara Pałys, Sławomir Sęk
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)