Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Advanced Laboratory for Nanostructure Engineering part 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-4INZ14EN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Advanced Laboratory for Nanostructure Engineering part 1
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Inżynieria nanostruktur, II stopień; przedmioty dla I roku
Strona przedmiotu: http://www.fuw.edu.pl/wiki/Zaawansowana_Pracownia_IN
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Założenia (opisowo):

During undergraduate studies at Measurement Techniques in Nanotechnology students learned the basics of: NMR, X-ray diffraction, high performance liquid chromatography, mass spectrometry, IR spectroscopy, Raman, UV / VIS, NSOM, AFM, STM, EPR, SQUID, circular dichroism, femtosecond and picosecond techniques. As part of the Advanced Engineering Laboratory this knowledge is applied to determine the physico-chemical properties of specific nanomaterials. Students are also acquainted with the methods of manufacturing of various nanomaterials: carbon, ceramic, semiconductor and polymer.

Skrócony opis:

Exercises are performed in research groups under the supervision of individual researchers. Each student chooses one exercise. The list of proposed topics with supervisors is available at the subject web page. Other exercises from the Department of Optics, Information Optics, Solid State Physics Department, from prof. Jacek Majewski and the Department of Chemistry needs to be arranged individually.

In exceptional cases, exercise can be performed outside UW laboratories, provided that the second supervisor (with at least a PhD) will be from the Faculty of Physics and Chemistry of Warsaw University.

Pełny opis:

List of available exercises is available at:

http://www.fuw.edu.pl/wiki/Zaawansowana_Pracownia_IN

Literatura:

Distributed by supervisors according to the exercise.

Efekty uczenia się:

K_W01 posiada rozszerzoną wiedzę w zakresie fizyki i chemii, a także zna jej historyczny rozwój i znaczenie dla postępu nauk ścisłych i przyrodniczych, poznania świata i rozwoju ludzkości

K_W05 posiada pogłębioną wiedzę z fizyki i chemii, nanotechnologii oraz inżynierii nanostruktur

K_W06 posiada wiedzę o aktualnych kierunkach rozwoju i najnowszych odkryciach w dziedzinie fizyki, chemii, nanotechnologii oraz inżynierii nanostruktur

K_U01 potrafi zaplanować i wykonać obserwacje, doświadczenia, i obliczenia z zakresu fizyki, chemii oraz dotyczące nanotechnologii i inżynierii nanostruktur

K_U02 potrafi krytycznie ocenić wyniki doświadczeń i obliczeń teoretycznych oraz przeprowadzić analizę ich dokładności

K_U03 potrafi znajdować niezbędne informacje w literaturze fachowej, bazach danych i innych źródłach; zna podstawowe czasopisma naukowe dotyczące fizyki, chemii, nanotechnologii oraz inżynierii nanostruktur

K_U04 umie zastosować zdobytą wiedzę, umiejętności oraz metodykę fizyki i chemii do rozwiązywania problemów z dziedzin pokrewnych

K_U05 potrafi przedstawić wiedzę, wyniki badań i odkrycia naukowe w sposób jasny i systematyczny trafnie rozpoznając i uwypuklając najważniejsze aspekty rozważanego zagadnienia oraz prezentując przyjętą metodologię a także omawiając znaczenie uzyskanych wyników na tle innych podobnych badań

K_U06 potrafi skutecznie komunikować się ze specjalistami oraz niespecjalistami w zakresie fizyki, chemii, nanotechnologii i inżynierii nanostruktur oraz dziedzin pokrewnych, nawiązując dyskusję naukową lub przyczyniając się do popularyzacji wiedzy

K_U07 umie samodzielnie uczyć się oraz określić kierunki swego dalszego kształcenia

K_U08 posiada umiejętność przygotowania różnych prac pisemnych, w tym plakatu, opisu, artykułu oraz średniozaawansowanej rozprawy naukowej z zakresu fizyki, chemii, nanotechnologii i inżynierii nanostruktur oraz dziedzin pokrewnych, w języku polskim i angielskim, z zastosowaniem komputerowych narzędzi składania tekstu oraz graficznej wizualizacji wyników

K_U10 ma umiejętności językowe na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, ze szczególnym uwzględnieniem terminologii fizycznej, chemicznej oraz stosowanej w nanotechnologii oraz inżynierii nanostruktur

K_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób

K_K05 rozumie potrzebę systematycznego zapoznawania się z literaturą naukową i popularnonaukową w celu pogłębiania i poszerzania wiedzy; jest świadomy zagrożeń przy pozyskiwaniu informacji z niezweryfikowanych źródeł, w tym z Internetu

Metody i kryteria oceniania:

Written report in english (or in polish with the abstract in english).

Praktyki zawodowe:

None.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)