Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zaawansowana pracownia inżynierii nanostruktur cz. I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-4INZ14
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zaawansowana pracownia inżynierii nanostruktur cz. I
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Inżynieria nanostruktur, II stopień; przedmioty dla I roku
Strona przedmiotu: http://www.fuw.edu.pl/wiki/Zaawansowana_Pracownia_IN
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

W czasie studiów licencjackich w ramach przedmiotu Techniki pomiarowe w nanotechnologii (w 30, lab 75 godzin) studenci poznają podstawy: NMR, dyfrakcji promieni rentgenowskich, wysokosprawnej chromatografii cieczowej, spektrometrii mas, spektroskopii IR, Ramana, UV/VIS, NSOM, AFM, STM, EPR, SQUID, dichroizm kołowy, techniki femtosekundowe i pikosekundowe. W ramach zaawansowanej pracowni inżynierii nanostruktur wiadomości te zostaną zastosowane do właściwości fizykochemicznych specyficznych dla nanomateriałów. Studenci zapoznają się również z metodami wytwarzania różnych nanomateriałów: węglowych, ceramicznych, półprzewodnikowych i polimerowych.

Skrócony opis:

Poznane w ramach studiów licencjackich metody badawcze zostaną zastosowane do badań właściwości fizykochemicznych specyficznych dla nanomateriałów.

Pełny opis:

W pierwszym semestrze (część I) do wykonania jedno ćwiczenie w grupach badawczych, które musi zakończyć się opisem i oceną. Ćwiczenia mogą odbywać się na Wydziale Fizyki lub Wydziale Chemii UW.

W drugim semestrze (część II) ćwiczenia są prowadzone na Wydziale Chemii.

Kierownik Zaawansowanej pracowni inżynierii nanostruktur może zezwolić na wykonanie wybranego ćwiczenia w ramach Pracowni fizycznej II stopnia A lub B na Wydziale Fizyki.

Literatura:

Właściwa dla każdego ćwiczenia. Student otrzymuje literaturę po wybraniu ćwiczenia.

Efekty uczenia się:

Głównym celem „Zaawansowanej pracowni inżynierii nanostruktur” jest zapoznanie studentów z technikami eksperymentalnymi stosowanymi w różnych działach fizyki i chemii. W ramach pracowni wiadomości te zostaną zastosowane do właściwości fizykochemicznych specyficznych dla nanomateriałów. Studenci zapoznają się również z metodami wytwarzania różnych nanomateriałów: węglowych, ceramicznych, półprzewodnikowych i polimerowych.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena otrzymana na podstawie pisemnego raportu.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)