Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Detekcja i analiza substancji promieniotwórczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-4DASP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Detekcja i analiza substancji promieniotwórczych
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka, II stopień; przedmioty do wyboru
Fizyka, II stopień; przedmioty sp. "Fizyka jądrowa i cząstek elementarnych"
Fizyka, II stopień; przedmioty specjalności Fizyka reaktorów jądrowych
Fizyka, II stopień; przedmioty z listy "Wybrane zagadnienia fizyki współczesnej"
Przedmioty obieralne na studiach drugiego stopnia na kierunku bioinformatyka
Punkty ECTS i inne: 2.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład ma za celu zapoznanie studentów z fizyką procesów oddziaływania promieniowania jonizującego z materią, budową, zasadą działania i własnościami detektorów promieniowania jądrowego. Słuchacze zapoznają się z zasadami bezpiecznej pracy z promieniowaniem jonizującym, metodyką prowadzenia pomiarów (m.in. energii, intensywności) promieniowania, stosowanymi procedurami kalibracyjnymi, metodami analizy danych i oceny niepewności pomiarowych.

Wykłady odbywają się co drugi tydzień.

Pełny opis:

Wykłady odbywają się co drugi tydzień.

Program wykładu obejmuje następujące zagadnienia:

Statystyka promieniowania jądrowego

- rozkłady: Poissona, Gaussa

- rachunek i propagacja niepewności pomiarowych

- prawo rozpadu promieniotwórczego, szeregi promieniotwórcze

Oddziaływanie promieniowania jonizującego z materią – wiadomości podstawowe

- źródła promieniowania jonizującego

- przekrój czynny, różniczkowy przekrój czynny

- szybkość reakcji

- średnia droga swobodna

Oddziaływanie promieniowania gamma z materią

- zjawisko fotoelektryczne

- efekt Comptona

- zjawisko kreacji par

- współczynnik absorpcji

Oddziaływanie cząstek naładowanych z materią

- oddziaływanie elektronów i pozytonów

- oddziaływanie ciężkich cząstek naładowanych, zasięg, rozrzut zasięgu

Oddziaływanie neutronów z materią

- rozpraszanie elastyczne, spowalnianie

- reakcje wychwytu

Detektory promieniowania jonizującego - wiadomości podstawowe

- funkcja odpowiedzi

- zdolność rozdzielcza

- wydajność

- czas odpowiedzi i czas martwy

- procedury kalibracyjne – kalibracja energetyczna i wydajnościowa,

- źródła kalibracyjne, konfiguracje źródło detektor

Detekcja promieniowania gamma

-detektory półprzewodnikowe

-detektory scyntylacyjne

-detektory gazowe

Detekcja cząstek naładowanych

- detektory półprzewodnikowe, scyntylacyjne, gazowe

- spektrometry elektromagnetyczne

- metody identyfikacji cząstek

Detekcja powolnych i szybkich neutronów

- reakcje jądrowe wykorzystywane do detekcji neutronów

- detektory wykorzystujące reakcje z borem, 3He, inne reakcje.

Literatura:

A. Strzałkowski, „Wstęp do fizyki jądra atomowego”, PWN 1079

G. Knoll, “Radiation Detection and Measurement”, John Wiley & Sons 2000

W. Leo, “Techniques for Nuclear and Particle Physics Experiments: A How-to Approach”, Springer Verlag

K. Debertin, R. Helmer, “Gamma and X-ray Spectrometry with Semiconductor Detectors“,Elsevier Science 2001

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu wykładu student będzie znał własności promieniowania jonizującego, będzie znal zasady działania detektorów promieniowania jonizującego, potrafi określić podstawowe parametry układu detekcyjnego, potrafi określić charakterystyki źródeł promieniotwórczych, potrafi zidentyfikować efekty zaburzające pomiary źródeł promieniotwórczych.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład „Detekcja i analiza substancji promieniotwórczych” kończy się ustnym egzaminem końcowym. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 23 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zenon Janas
Prowadzący grup: Zenon Janas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)