Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Optometria geriatryczna i słabowidzenie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-4BW13
Kod Erasmus / ISCED: 12.8 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0914) Diagnostyka medyczna i techniki terapeutyczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Optometria geriatryczna i słabowidzenie
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: ESOO - Europejskie Studia Optyki Okularowej i Optometrii dla IV roku
Punkty ECTS i inne: 3.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Tryb prowadzenia:

w sali

Pełny opis:

Zmiany w układzie wzrokowym związane z wiekiem:

a) fizjologiczne

b) patologiczne

Profil pacjenta w wieku zaawansowanym:

a) aspekt psychologiczny

b) aspekt fizyczny – schorzenia i niepełnosprawności towarzyszące

c) aspekt społeczny – wymagania zawodowe, prowadzenie pojazdów, miejsce osoby starszej w społeczeństwie

Badanie optometryczne osób starszych:

a) sposób badania – techniki pomiaru, urządzenia, testy

b) metody korekcji wad refrakcji i widzenia obuocznego – okulary korekcyjne, soczewki kontaktowe, problem prezbiopii, trening wzrokowy

Zjawisko słabowidzenia:

a) grupy pacjentów słabowidzących

b) aspekt psychologiczny i społeczny słabowidzenia

c) słabowidzenie u osób starszych

Badanie optometryczne i rehabilitacja pacjentów słabowidzących:

a) sposób badania – techniki pomiaru, urządzenia, testy

b) metody korekcji optycznej układu wzrokowego, pomoce optyczne dla osób słabowidzących

c) elektroniczne pomoce wzrokowe

d) nieoptyczne pomoce wzrokowe

e) rehabilitacja w zakresie orientacji przestrzennej

f) współpraca z innymi specjalistami w opiece nad pacjentem słabowidzącym

Pomoc publiczna dla osób słabowidzących:

a) pomoc merytoryczna – ośrodki, instytucje i stowarzyszenia dla osób słabowidzących

b) pomoc socjalna i finansowa – udogodnienia oferowane przez państwo, refundacje pomocy wzrokowych, aktywizacja zawodowa słabowidzących

Zagadnienia etyczne w opiece optometrycznej nad osobami starszymi

i słabowidzącymi.

Efekty uczenia się:

Student zna zmiany w układzie wzrokowym związane

z wiekiem oraz ich następstwa a także zna sposoby pracy z pacjentami starszymi i słabowidzącymi. Student umie rozpoznać i scharakteryzować problemy wzrokowe pacjentów starszych i słabowidzących, potrafi we właściwy sposób na nie zareagować rozumiejąc skutki swojego działania, a także ma świadomość konieczności współpracy z innymi specjalistami w zakresie opieki nad pacjentami starszymi i słabowidzącymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Pniewski
Prowadzący grup: Sebastian Nowakowski, Karolina Żaglewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Pniewski
Prowadzący grup: Karolina Żaglewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)