Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyki zawodowe BM

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-4BM24
Kod Erasmus / ISCED: 13.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyki zawodowe BM
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: ZFBM, II stopień; Biofizyka molekularna
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Dwutygodniowa praktyka wakacyjna dla specjalności "Biofizyka molekularna" studiów II stopnia kierunku "Zastosowania fizyki w biologii i medycynie" oraz specjalności "Biofizyka" studiów II stopnia kierunku "Fizyka" ma na celu pogłębienie wiedzy teoretycznej i umiejętności pracy laboratoryjnej studenta, a także zapoznanie go ze specyfiką pracy w wybranym, doświadczalnym laboratorium naukowo-badawczych. Praktyki realizowane są przede wszystkim w instytutach naukowych, prowadzących interdyscyplinarne badania o profilu "bio".

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia umożliwiają studentowi praktyczne zapoznanie się ze specyfiką realizacji projektu badawczego z zakresu biofizyki molekularnej, bioinformatyki i/lub dziedzin pokrewnych (chemia, biologia molekularna, bio- i nanotechnologia), bezpośrednio przed wyborem tematyki pracy magisterskiej. Realizowany podczas praktyk projekt stwarza studentowi możliwość wyboru ciekawej pracy magisterskiej.

Pełny opis:

Studenci kierunku Fizyka i kierunku Zastosowania fizyki w biologii i medycynie, specjalność "Biofizyka molekularna" wybierają praktyki z listy oferowanej przez opiekuna praktyk (aktualnie prof. Ryszard Stolarski).

Możliwe jest również samodzielne znalezienie przez studenta ośrodka i odbycia w nim praktyki, po dokonaniu wiążących ustaleń między opiekunem praktyk w tym ośrodku i koordynatorem praktyk na Wydziale Fizyki UW.

Oferty praktyk dla studentów II STOPNIA kierunku "Zastosowania fizyki w biologii i medycynie" specjalność „Biofizyka molekularna” i II STOPNIA kierunku Fizyka specjalność „Biofizyka” (2 tygodnie w okresie lipiec - wrzesień) są co roku uaktualniane i podawane na stronach www Wydziału.

Nakład pracy studenta:

Praca laboratoryjna 50 godzin

Samodzielne studiowanie literatury przedmiotu ok. 10 godzin.

Razem ok. 60 godzin

Opis sporządził: Ryszard Stolarski, czerwiec 2014; uaktualnił w październiku 2016.

Literatura:

Podawana indywidualnie dla każdego z realizowanych tematów przez opiekuna praktyki w instytucji przyjmującej studenta.

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu przedmiotu student:

WIEDZA:

1. Zna podstawowe i zaawansowane techniki doświadczalne i/lub komputerowe, umożliwiające realizację interdyscyplinarnego projektu badawczego z zakresu nauk przyrodniczych (KW_05).

2. Ma pogłębioną wiedzę z fizyki, chemii i biologii dla wykonywania prac doświadczalnych lub symulacji komputerowych (KW_06).

3. Zna zasady bezpieczeństwa i higieny niezbędne w pracy laboratoryjnej (KW_08).

UMIEJĘTNOŚCI:

1. Umie zastosować wiedzę nabytą podczas wykładów i ćwiczeń do realizacji tematu badawczego (K_U01, K_U03, K_U06).

2. Umie komunikować się ze specjalistami różnych dziedzin w zespołowej pracy przy realizacji projektu badawczego (K_U08).

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

1. Rozumie konieczność systematycznego uzupełniania i pogłębiania wiedzy przyrodniczej (K_K01, K_K05).

2. Potrafi określić priorytety w realizacji zadania badawczego i potrafi współpracować w grupie badawczej nad ich realizacją (K_K02, K_K03).

3. Ma świadomość odpowiedzialności w podejmowaniu inicjatyw badawczych i rozpoznaje znaczenie swojego wyboru dla planowanej pracy po ukończeniu studiów (K_K06, K_K07).

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia: zaliczenie na podstawie krótkiego raportu studenta, ocenianego przez opiekunów praktyk: na Wydziale Fizyki UW i w instytucji, w której były realizowane badania w ramach praktyki .

Praktyki zawodowe:

tak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka, 80 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Bzowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka zawodowa, 80 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Suffczyński
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)