Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-3N01
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka, II stopień; przedmioty specjalności "Nauczanie i popularyzacja fizyki"
Nauczanie fizyki; przedmioty dla III roku
Punkty ECTS i inne: 1.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

fizyka

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wprowadzenie do podstaw teoretycznych pedagogiki w ramach przygotowania psychologiczno-pedagogicznego, z uwzględnieniem czynników kierujących wyborem strategii i programu nauczania oraz odpowiadania na szczególne potrzeby uczniów.

Pełny opis:

Efekty kształcenia

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie:

B.2.W1. system oświaty: organizację i funkcjonowanie systemu oświaty, podstawowe zagadnienia prawa oświatowego, krajowe i międzynarodowe regulacje dotyczące praw człowieka, dziecka, znaczenie pozycji szkoły jako instytucji edukacyjnej, funkcje i cele edukacji szkolnej, modele współczesnej szkoły;

B.2.W2. rolę nauczyciela i koncepcje pracy nauczyciela: etykę zawodową nauczyciela,

nauczycielską pragmatykę zawodową – prawa i obowiązki nauczycieli, zasady

odpowiedzialności prawnej opiekuna, nauczyciela, wychowawcy i za bezpieczeństwo

oraz ochronę zdrowia uczniów, tematykę oceny jakości pracy nauczyciela, zasady projektowania ścieżki własnego rozwoju zawodowego;

B.2.W3. podstawy wychowania; istotę i funkcje wychowania oraz proces wychowania, jego

strukturę, właściwości i dynamikę; pomoc psychologiczno-pedagogiczną w szkole –

regulacje prawne, formy i zasady udzielania wsparcia w placówkach systemu oświaty, a także znaczenie współpracy rodziny ucznia i szkoły oraz szkoły ze środowiskiem pozaszkolnym;

B.2.W4. zasady pracy opiekuńczo-wychowawczej nauczyciela: obowiązki nauczyciela jako wychowawcy klasy, metodykę pracy wychowawczej, program pracy wychowawczej,

style kierowania klasą, ład i dyscyplinę, poszanowanie godności dziecka, ucznia lub wychowanka, różnicowanie, indywidualizację i personalizację pracy z uczniami,

funkcjonowanie klasy szkolnej jako grupy społecznej, procesy społeczne w klasie,

rozwiązywanie konfliktów w klasie lub grupie wychowawczej, rozwijanie

u dzieci, uczniów lub wychowanków kompetencji komunikacyjnych i umiejętności społecznych niezbędnych do nawiązywania poprawnych relacji; funkcjonowanie, problemy dzieci zaniedbanych i pozbawionych opieki oraz szkolną sytuację dzieci z doświadczeniem migracyjnym; problematykę dziecka w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej; zagrożenia dzieci i młodzieży: zjawiska agresji i przemocy, w tym agresji elektronicznej, oraz uzależnień, w tym od środków psychoaktywnych i komputera, a także zagadnienia związane z grupami nieformalnymi, podkulturami młodzieżowymi i sektami;

B.2.W5. sytuację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: specjalne potrzeby edukacyjne uczniów i ich uwarunkowania (zakres diagnozy funkcjonalnej, metody i narzędzia stosowane w diagnozie), konieczność dostosowywania procesu kształcenia do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów (projektowanie wsparcia, konstruowanie

indywidualnych programów) oraz tematykę oceny skuteczności wsparcia uczniów ze

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

B.2.W6. zasady pracy z uczniem z trudnościami w uczeniu się; przyczyny i przejawy trudności w

uczeniu się, zapobieganie trudnościom w uczeniu się i ich wczesne wykrywanie,

specyficzne trudności w uczeniu się – dysleksja, dysgrafia, dysortografia i dyskalkulia

oraz trudności w uczeniu się wynikające z dysfunkcji sfery percepcyjno-motorycznej

oraz zaburzeń rozwoju zdolności, w tym językowych i arytmetycznych, i sposoby ich przezwyciężania; zasady dokonywania diagnozy nauczycielskiej i techniki diagnostyczne

w pedagogice;

B.2.W7. doradztwo zawodowe: wspomaganie ucznia w projektowaniu ścieżki edukacyjno-

-zawodowej, metody i techniki określania potencjału ucznia oraz potrzebę przygotowania

uczniów do uczenia się przez całe życie.

Literatura:

Literatura uaktualniana i polecana przez wykładowcę na bieżąco na każdych zajęciach.

Efekty uczenia się:

W zakresie umiejętności absolwent potrafi:

B.2.U1. wybrać program nauczania zgodny z wymaganiami podstawy programowej i dostosować

go do potrzeb edukacyjnych uczniów;

B.2.U2. zaprojektować ścieżkę własnego rozwoju zawodowego;

B.2.U3. formułować oceny etyczne związane z wykonywaniem zawodu nauczyciela;

B.2.U4. nawiązywać współpracę z nauczycielami oraz ze środowiskiem pozaszkolnym;

B.2.U5. rozpoznawać sytuację zagrożeń i uzależnień uczniów;

B.2.U6. zdiagnozować potrzeby edukacyjne ucznia i zaprojektować dla niego odpowiednie

wsparcie;

B.2.U7. określić przybliżony potencjał ucznia i doradzić mu ścieżkę rozwoju.

W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do:

B.2.K1. okazywania empatii uczniom oraz zapewniania im wsparcia i pomocy;

B.2.K2. profesjonalnego rozwiązywania konfliktów w klasie szkolnej lub grupie wychowawczej;

B.2.K3. samodzielnego pogłębiania wiedzy pedagogicznej;

B.2.K4. współpracy z nauczycielami i specjalistami w celu doskonalenia swojego warsztatu

pracy.

.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest regularne uczęszczanie na zajęcia (dopuszczalne są dwie nieobecności), aktywność na zajęciach, prace domowe,

przygotowanie projektu związanego z tematyką zajęć oraz zaliczenie egzaminu pisemnego obejmującego materiał omawiany na zajęciach.

W przypadku nieobecności studenta na zajęciach, jest zobowiązany nadrobić braki we własnym zakresie. Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z przygotowania się do zajęć (w tym z przygotowania ewentualnej pracy domowej).

W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności i konieczności zmiany trybu, zajęcia będą się odbywały online, bez uszczerbku dla przewidzianych w sylabusie efektów kształcenia, przy użyciu platform edukacyjnych i komunikatorów dopuszczonych przez UW. Efekty uczenia się będą weryfikowane za pośrednictwem zadawanych ćwiczeń i lektur, sprawdzianów pisemnych i ustnych przeprowadzanych online. Konsultacje będą się odbywały za pośrednictwem dostępnych komunikatorów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stefania Elbanowska-Ciemuchowska
Prowadzący grup: Stefania Elbanowska-Ciemuchowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stefania Elbanowska-Ciemuchowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)