Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Proseminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-3Ind08
Kod Erasmus / ISCED: 13.203 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Proseminarium licencjackie
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Astronomia, studia indywidualne; przedmioty obowiązkowe na III roku
Fizyka, I st. studia indywidualne; przedmioty na III roku
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Wymagania: znajomość fizyki na poziomie 3 roku studiów indywidualnych.

Skrócony opis:

Pracą licencjacką jest spisany tekst wystąpienia na proseminarium licencjackim. Przedmiot ma na celu nauczenie technik tworzenia i wygłaszania seminariów z różnych dziedzin fizyki oraz spisania ich w postaci pracy naukowej.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z technikami tworzenia i wygłaszania seminariów z fizyki z użyciem nowoczesnych narzędzi wizualizacji (prezentacje komputerowe). W drugiej części proseminarium każdy uczestnik przygotowuje seminarium na temat wybrany z opiekunem pracy licencjackiej. Przed wygłoszeniem seminarium w gronie pozostałych słuchaczy przeprowadzana jest próba generalna, której wysłuchują jedynie prowadzący seminarium. Daje to okazję do korekty i ulepszeń prezentacji.

Program:

1. Podstawowe zasady wygłaszania seminarium

2. Zapoznanie z metodami wizualizacji wystąpienia

3. Przygotowanie własnych prezentacji

4. Przedstawienie seminarium przez każdego uczestnika proseminarium (próba i właściwe przedstawienie)

5. Spisanie swojego wystąpienia seminaryjnego w postaci pracy licencjackiej

Nakład pracy studenta:

Wysłuchanie prezentacji = 60 godzin

Przygotowanie i wygłoszenie 2 prezentacji ok. 60 godzin

Razem ok. 120 godz

Opis sporządził Jan Kalinowski, listopad 2011.

Literatura:

Publikacje podawane przez opiekunów prac licencjackich i poszczególnych prelegentów.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

WIEDZA

1. zna podstawowe zagadnienia badawcze w fizyce teoretycznej i doświadczalnej

2. zna tematykę badawczą prowadzoną na Wydziale Fizyki UW

UMIEJĘTNOŚCI

1. potrafi przygotować prezentację multimedialną

2. umie zaprezentować zagadnienia naukowe w zakresie podstaw fizyki

PODSTAWY

1. rozpoznaje wartość i rzetelność wyników w pracy naukowej

2. jest przygotowany do napisania pracy licencjackiej

Metody i kryteria oceniania:

Wymagania niezbędne do zaliczenia: obecności na wszystkich referatach, przygotowanie i przedstawienie własnego seminarium. Brane jest też pod uwagę aktywne uczestniczenie w dyskusji nad referatami wygłaszanymi przez innych studentów.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Proseminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Pachucki, Piotr Wasylczyk
Prowadzący grup: Grzegorz Łach, Piotr Wasylczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)