Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do fizyki subatomowej R

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-3Ind02
Kod Erasmus / ISCED: 13.203 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do fizyki subatomowej R
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Astronomia, studia indywidualne; przedmioty do wyboru
Fizyka, I st. studia indywidualne; przedmioty do wyboru
Strona przedmiotu: https://kampus-student2.ckc.uw.edu.pl/course/view.php?id=10843
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem tych zajęć jest wprowadzenie podstawowych pojęć i koncepcji (doświadczalnych i teoretycznych) używanych w fizyce jądra atomowego i cząstek elementarnych. Zajęcia będą przedstawiały możliwie aktualny stan wiedzy tych bardzo szybko rozwijających się dziedzin.

Pełny opis:

Program:

1. Wstęp historyczny, przegląd największych odkryć w ostatnich 120 latach.

2. Metody i narzędzia fizyki subatomowej, akceleratory, oddziaływanie promieniowania z materią, detektory.

3. Jądro atomowe i jego własności.

4. Modele jądrowe: kroplowy, gaz Fermiego, powłokowy.

5. Przemiany promieniotwórcze.

6. Cząstki i oddziaływania fundamentalne.

7. Procesy elementarne i diagramy Feynmana.

8. Symetrie C, P i T.

9. Fizyka neutrin.

10. Astrofizyka cząstek i nukleogeneza.

Zajęcia będą składały się z wykładu i ćwiczeń. Rolą ćwiczeń będzie nie tylko tradycyjne utrwalenie pojęć wprowadzanych na wykładzie poprzez rozwiązywanie zadań ale też dyskutowanie niektórych aspektów doświadczalnych.

Opis sporządził Marek Pfützner wrzesień 2014

Literatura:

1. E.M. Henley, A. Garcia, "Subatomic Physics", World Scientific, 2007.

2. D. Griffiths, "Introduction to Elementary Particles", Wiley-VCH, 2008.

3. K. Krane, "Introductory Nuclear Physics", Wiley&Sons, 1998

4. Donald H. Perkins "Wstęp do fizyki wysokich energii", PWN, 2004, oraz "Particle Astrophysics", OUP, 2003

5. Ewa Skrzypczak i Zygmunt Szefliński "Fizyka jądra atomowego i cząstek elementarnych", PWN, 1995

6. B. Povh, K. Rith, C. Scholtz, F. Zetschke, M. Lavelle "Particles and Nuclei- an Introduction to the Physical Concepts", Springer Verlag, 3rd edition

7. Tablice cząstek elementarnych i bardzo użyteczne podsumowanie własności detektorów:

Particle Data Group http://pdg.web.cern.ch/pdg/

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia rachunkowe są obowiązkowe.

W trakcie semestru odbędą się dwa kolokwia z zadań rachunkowych.

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest zgromadzenie przynajmniej połowy sumarycznej liczby punktów z obydwu kolokwiów.

Egzamin będzie miał część pisemną i ustną.

Część pisemna egzaminu (obowiązkowa) będzie sie składać z dwóch części: testu i zadań..

Warunkiem przystąpienia do egzaminu ustnego będzie

zaliczenie ćwiczeń lub

uzyskanie co najmniej połowy punktów z każdej części egzaminu pisemnego.

Niedopuszczenie do części ustnej egzaminu jest równoznaczne z oceną niedostateczną. Do egzaminu będzie można przystąpić ponownie w sesji poprawkowej.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Pfützner
Prowadzący grup: Bohdan Grządkowski, Marek Pfützner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)