Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Magnetyczne właściwości materii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-3IN`MWM
Kod Erasmus / ISCED: 13.203 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Magnetyczne właściwości materii
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Inżynieria nanostruktur; przedmioty do wyboru
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

podstawy elektrodynamiki (na poziomie równań Maxwell'a); podstawy mechaniki kwantowej


Zajęcia sugerowane do zaliczenia przed wykładem:

Wstęp do optyki i fizyki ciała stałego.Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład ma zapoznać studentów z zagadnieniami stanowiącymi podstawę zagadnień współczesnego magnetyzmu. Zakłada się, że po wysłuchaniu wykładu student będzie mógł poruszać się po aktualnej literaturze z dziedziny magnetyzmu, w szczególności magnetyzmu nanomateriałów.

Pełny opis:

Celem wykładu jest przedstawienie podstaw fizyki magnetyzmu. Omówione zostaną: podstawowe wielkości magnetyczne, natura magnetyzmu, magnetyzm izolowanych jonów oraz kolektywne własności układów oddziałujących centrów magnetycznych. W odróżnieniu od klasycznego kursu elektrodynamiki nacisk położony będzie na mikroskopowe zjawiska i mechanizmy prowadzące do magnetyzmu materii, w szczególności kryształów i nanostruktur.

Program:

Podstawowe wielkości magnetyczne.

Idealne, nieoddziałujące momenty magnetyczne (spiny).

Swobodne jony i atomy.

Jony magnetyczne w otoczeniu - Pole krystaliczne

Oddziaływanie między momentami magnetycznymi.

Porządek magnetyczny dalekiego zasięgu (układy ferro- i antyferromagnetyczne).

Faza paramagnetyczna układów oddziałujących.

Faza ferromagnetyczna.

Domeny ferromagnetyczne.

Szkła spinowe.

Półprzewodniki magnetyczne i półmagnetyczne.

Metody eksperymentalne magnetyzmu.

Wykład adresowany jest do studentów nie posiadających prawie żadnej wiedzy wiedzy z dziedziny magnetyzmu.

Wymagana jest jedynie znajomość podstaw elektrodynamiki na poziomie równań Maxwella i podstaw mechaniki kwantowej. Wykład ma zapoznać studentów z zagadnieniami stanowiącymi podstawę zagadnień współczesnego magnetyzmu. Zakłada się, że po wysłuchaniu wykładu student będzie mógł poruszać się po aktualnej literaturze z dziedziny magnetyzmu.

Literatura:

C. Kittel, Wstęp do fizyki ciała stałego.

S.Blundell, Magnetism in Condensed Matter

D.C. Mattis, Theory of magnetism.

A.H. Morrish, Fizyczne podstawy magnetyzmu.

Efekty uczenia się:

Wykład ma zapoznać studentów z zagadnieniami stanowiącymi podstawę zagadnień współczesnego magnetyzmu. Po wysłuchaniu wykładu student będzie mógł poruszać się po aktualnej literaturze z dziedziny magnetyzmu.

Student, który zda egzamin bardzo dobrze będzie posiadał znajomość wszystkich zagadnień wyszczególnionych w programie wykładu. Każdy student, który zda egzamin będzie posiadał umiejętność analizy danych doświadczalnych w oparciu o podstawowe modele teoretyczna (w tym Brillouina, Pola Średniego i Stonera-Wohlfartha), rozróżnienia układów nieoddziałujących (paramagnetyków) i oddziałujących (w tym ferromagnetyki i antferromagnetyki); będzie znał podstawowe mechanizmy oddziaływania między momentami magnetycznymi.

Metody i kryteria oceniania:

obecność obowiązkowa (maksymalna liczba nieobecności podlegających usprawiedliwieniu: 3)

egzamin ustny

Praktyki zawodowe:

nie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Twardowski
Prowadzący grup: Andrzej Twardowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)