Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Programowanie i projektowanie obiektowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-3BP15
Kod Erasmus / ISCED: 11.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0612) Database and network design and administration Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Programowanie i projektowanie obiektowe
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: ZFBM - Projektowanie molek. i bioinformatyka; przedmioty dla III roku
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Podstawowa umiejętność programowania w języku Python

Tryb prowadzenia:

w sali

Pełny opis:

I. Programowanie obiektowe

Programowanie a programowanie obiektowe

Pojęcie obiektu w programowaniu, składowe obiektu. Różnica między klasą a obiektem. Pola oraz metody. Kontrola dostępu: składowe prywatne i publiczne

Tworzenie obiektów w języku Python: deklarowanie klasy. Nadawanie wartości (inicjalizacja), konstruktor, przeciążenie.

Dziedziczenie kontra zawieranie

Dziedziczenie - tworzenie hierarchii klas. Składowe chronione. Różnice między zawieraniem obiektu a dziedziczeniem (mieć vs. być).

Zaawansowane narzędzia konstruowania programu obiektowego

Pojęcie interfejsu - klasy abstrakcyjnej. Składowe statyczne. Przeciążenie operatorów i funkcje specjalne (magic functions)

II. Projektowanie obiektowe

Zapis hierarchii obiektów

Modelowanie hierarchii klas - język UML. Rodzaje powiązań: jeden do jednego, jeden do wielu, wiele do wielu, oraz sposoby ich modelowania

Wzorce projektowe

Factory method, Composite, Builder, Singleton, Dispatch, Interpreter

Ogólne zasady inżynierii oprogramowania

Podział odpowiedzialności pomiędzy klasy, projektowanie z zachowaniem wysokiej spójności i luźnego sprzężenia pomiędzy klasami. Testy jednostkowe. Wersjonowanie kodu

Obiektowa implementacja często spotykanych zagadnień

Implementacja drzewa i grafu. Omówienie wybranego kodu obiektowego (pakiet do modelowania molekularnego) pod kątem wykorzystanych rozwiązań projektowania obiektowego.

Opis sporządził Dominik Gront, październik 2020.

Efekty uczenia się:

Znajomość podstaw projektowania obiektowego. Umiejętność czytania i tworzenia diagramów UML. Znajomość języka Python w zakresie programowania obiektowego. Wiedza o jego wadach i zaletach w porównaniu z innymi językami obiektowymi.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny (przeprowadzony w sali) składający się z kilku pytań testowych oraz 2-3 zadań otwartych lub egzamin ustny (możliwy w trybie zdalnym).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dominik Gront
Prowadzący grup: Dominik Gront
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)