Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Środowisko wzrokowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-3BO25
Kod Erasmus / ISCED: 13.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Środowisko wzrokowe
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: ESOO - Europejskie Studia Optyki Okularowej i Optometrii dla II roku
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Wykład przeznaczony jest dla studentów II roku kierunku Zastosowania fizyki w biologii i medycynie, specjalności Optyka okularowa i optometria. Zakłada się że student posiada wiedzę w zakresie wykładu Optometria I i Anatomia i neurofizjologia układu wzrokowego

Skrócony opis:

Przedmiot ŚRODOWISKO WZROKOWE definiuje pojęcia i opisuje metody wykorzystywane do rozwiązywania problemów pojawiających się wskutek oddziaływań pomiędzy układem wzrokowym a otoczeniem. Tytułem przykładu można tu wymienić dobieranie środków ochrony wzroku w zależności od warunków fizyko-chemicznych miejsca pracy, optymalizację oświetlenia stanowiska pracy, diagnozowanie, terapię i profilaktykę chorób zawodowych dotykających narząd wzroku, edukację pacjentów w zakresie posługiwania się sprzętem video w sposób minimalnie obciążający narząd wzroku.

Pełny opis:

1. definicje pojęć "optometria środowiska" i "optometria pracy"

2. Cele i standardy optometrii pracy

3. Podział zawodów ze względu na wymagania wzrokowe

4. Rola optometrysty w zakładowym programie ochrony wzroku pracowników

5. Polskie regulacje prawne dotyczące obowiązków pracodawcy w zakresie zapewnienia pracownikom środków ochrony osobistej ze szczególnym uwzględnieniem środków chroniących narząd wzroku.

6. Normy europejskie, które muszą spełniać wyroby służące ochronie narządu wzroku. Graficzne oznaczenia norm na wyrobach.

7. Oftalmiczne standardy ISO zapewniające bezpieczne diagnozowanie wzroku i bezpieczne stosowanie pomocy wzrokowych.

8. Światło laserowe - zalety i zagrożenia. Podział laserów ze względu na klasy bezpieczeństwa. Zależność maksymalnej dopuszczalnej ekspozycji (MPE) od czasu trwania impulsu laserowego.

9. Uszkodzenia biologiczne powodowane działaniem fotonów o energiach z zakresu UVA i UVB. Indeks UV w prognozach pogody

10 Uszkodzenia narządu wzroku w wyniku ekspozycji na promieniowanie EM podczerwone i mikrofalowe i promieniowanie akustyczne (normy dla badania USG gałki ocznej)

11. Stosowanie pomocy wzrokowych przez kierujących pojazdami mechanicznymi

12. Pierwsza pomoc. Płyny, urządzenia i zasady postępowania stosowane przy przepłukiwaniu oczu.

13. Funkcje ochronne miękkich soczewek kontaktowych

Literatura:

1. Gordon H. Carson "Environmental and occupational optometry" Elsevier 2009

2. Rachel North "Work and the Eye," wydanie 2., Butterworth-Heinemann Health, 2001

3. Donald G. Pitts i Robert N. Kleinstein, "ENVIRONMENTAL VISION Interactions of the Eye, Vision, and the Environment", Butterworth-Heinemann, 1993.

4. Beata Naróg "Badania lekarskie - Okulary korekcyjne - Szkolenia bhp - Stanowiska pracy. Poradnik bhp dla pracodawcy" C. H. Beck, 2013

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny. Na egzaminie dostępna jest lista pytań. Student losuje trzy pytania zlisty. Zajęcia odbywają sie co tydzień w drugiej połowie semestru.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Pniewski
Prowadzący grup: Jacek Pniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Ludwika Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: (+48) 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)