Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Środowisko wzrokowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-3BO25
Kod Erasmus / ISCED: 13.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Środowisko wzrokowe
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: ESOO - Europejskie Studia Optyki Okularowej i Optometrii dla II roku
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Wykład jest przeznaczony głównie dla studentów II roku kierunku „Europejskie studia optyki okularowej i optometrii”. Zakłada się, że student lub studentka posiada wiedzę w zakresie omawianym na wykładach: „Optometria I” i „Anatomia i neurofizjologia układu wzrokowego”.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot definiuje pojęcia i opisuje metody wykorzystywane do rozwiązywania problemów pojawiających się wskutek oddziaływań pomiędzy układem wzrokowym a otoczeniem, m.in.:

• optymalizacja oświetlenia stanowiska pracy,

• dobieranie środków ochrony wzroku w zależności od warunków fizyko-chemicznych miejsca pracy,

• diagnozowanie, terapia i profilaktyka chorób zawodowych dotykających narząd wzroku,

• edukacja pacjentów w zakresie posługiwania się urządzeniami wyposażonymi ekrany, tak by w sposób minimalny obciążać narząd wzroku.

Pełny opis:

1. Definicje pojęć „optometria środowiskowa” i „optometria pracy” oraz ich relacja względem medycyny pracy

2. Główne cele, schemat pracy, standardy zawodowe i etyczne optometrii pracy

3. Charakterystyka fizyczna źródeł światła

4. Aspekty analizy pracy wzrokowej

5. Oddziaływanie promieniowania elektromagnetycznego i jonizującego z tkankami oka, indeks UV, czynniki szkodliwe dla wzroku

6. Światło laserowe – cechy i zagrożenia, podział laserów ze względu na klasy bezpieczeństwa

7. Podział zawodów ze względu na wymagania wzrokowe

8. Rola optometrysty w zakładowym programie ochrony wzroku pracowników

9. Polskie regulacje prawne dotyczące obowiązków pracodawcy w zakresie zapewnienia pracownikom środków ochrony osobistej, ze szczególnym uwzględnieniem środków chroniących narząd wzroku

10. Normy polskie i europejskie, które muszą spełniać wyroby służące ochronie narządu wzroku, rodzaje środków ochrony głowy, twarzy i oczu, serwisy internetowe Państwowej Inspekcji Pracy oraz Centralnego Instytutu Ochrony Pracy

11. Standardy ISO zapewniające bezpieczne diagnozowanie wzroku i bezpieczne stosowanie pomocy wzrokowych

12. Kierowanie pojazdami mechanicznymi a wzrok – aspekty prawne, sposoby korekcji

13. Pierwsza pomoc, płyny, urządzenia i zasady postępowania stosowane przy przepłukiwaniu oczu

14. Funkcje ochronne miękkich soczewek kontaktowych

Literatura:

Wydawnictwa książkowe i monograficzne

1. G. H. Carson, Environmental and occupational optometry, Elsevier, 2009.

2. B. Naróg, Badania lekarskie, okulary korekcyjne, szkolenia bhp, stanowiska pracy: bhp w praktyce dla pracodawcy, C. H. Beck, 2013.

3. D. Kupka, Środki ochrony narządu wzroku, PIP, Warszawa 2015.

4. G. Owczarek, J. Szkudlarek, Środki ochrony wzroku dla osób z wadami wzroku, CIOP – PIB, Warszawa 2019.

Publikacje w czasopismach:

– M. Kowalczyk-Hernández, „Indywidualne środki ochrony narządu wzroku,” Optyka 1(62), 64–65 (2020).

– M. Ciebiera, „Normy ISO dla soczewek okularowych,” Optyka 1(62), 66–70 (2020).

– M. Kowalczyk-Hernández, „Indywidualne środki ochrony narządu wzroku – polskie i międzynarodowe normy jakości,” Optyka 2(63), 30–31 (2020).

– Söderberg, P., Talebizadeh, N., Yu, Z. i in. “Does infrared or ultraviolet light damage the lens?” Eye 30, 241–246 (2016). DOI: https://doi.org/10.1038/eye.2015.266

– Eadie, E., Hiwar, W., Fletcher, L. i in. “Far-UVC (222 nm) efficiently inactivates an airborne pathogen in a room-sized chamber”, Sci Rep 12, 4373 (2022). DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-022-08462-z

– Dain, S.J., Huang, R., Tiao, A. i in. “When is protection from impact needed for the face as well as the eyes in occupational environments?”, Clinical and Experimental Optometry, 101(3), 392–396 (2018). DOI: https://doi.org/10.1111/cxo.12641

– Anshel J.R., “Visual Ergonomics in the Workplace”, AAOHN Journal, 55(10), 414–420 (2007). DOI: https://doi.org/10.1177/216507990705501004

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny w formie indywidualnego zadania do wykonania.

Zaliczenie i wystawienie oceny końcowej następują na podstawie wyniku uzyskanego z egzaminu.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Pniewski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)