Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do optyki fizycznej i informacyjnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-3BO16
Kod Erasmus / ISCED: 13.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wstęp do optyki fizycznej i informacyjnej
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: ESOO - Europejskie Studia Optyki Okularowej i Optometrii dla III roku
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Wymagana jest wiedza z podstaw fizyki w zakresie przedmiotów

Fizyka z matematyką I i II

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wstęp do optyki fizycznej i informacyjnej dla kierunku Optyka Okularowa ma na celu rozszerzenie wiedzy z optyki fizycznej i informacyjnej niezbędne dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Pełny opis:

Program zawiera podstawy optyki fizycznej i informacyjnej

Program wykładu:

1. Podstawy optyki falowej, równania Maxwella

2. Polaryzacja światła, dwójłomność kryształów, polaryzatory

3. Interferencja, spójność światła (czasowa, przestrzenna)

4. Dyfrakcja, siatka dyfrakcyjna, filtry interferencyjne

5. Emisja, absorpcja, fluorescencja, fosforescencja

6. Źródła promieniowania spójnego, lasery, diody laserowe

7. Światło jako nośnik informacji optycznej, sygnał optyczny

8. Analiza fourierowska sygnału optycznego, amplituda zespolona,

optyczna realizacja transformaty Fouriera, częstości przestrzenne

9. Holografia - pełny zapis informacji o obiekcie (3D), pamięć holograficzna

10. Optyczne przetwarzanie obrazów

11. Rozpoznawanie i klasyfikacja obrazów, biometria

12. Dyfrakcyjne elementy optyczne, zabezpieczanie dokumentów

13. Fotonika, przesyłanie sygnału optycznego, światłowody, światłowody fotoniczne, mikrooptyka, czujniki optyczne, MOEMs

Literatura:

1. D.Holliday, R.Resnick, J.Walker "Podstawy fizyki" t. 4,5, PWN, 2011

2. J.Ginter, "Fizyka fal" , PWN, 1993

3. E.Hecht, "Optyka", PWN, 2012

4. Michael P.Keating "Geometric, Physical and Visual Optics", Butterworth-Heinemann, 2 edition, 2002

5. K.Gniadek, "Optyczne Przetwarzanie informacji", PWN

6. B.E.A.Saleh, M.C.Teich"Fundamentals of Photonics", Wiley 1991

Efekty uczenia się:

Student powinien poznać i zrozumieć podstawowe zjawiska optyki fizycznej, wiedzieć, że światło jest nośnikiem informacji i umieć podać przykłady takiego zastosowania.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie proseminarium wymaga łącznego spełnienia następujących warunków:

- obecność na proseminarium (dwie nieobecności są dozwolone);

- uzyskanie oceny co najmniej dostatecznej z prezentacji.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie proseminarium.

Praktyki zawodowe:

nie są przewidziane w programie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Proseminarium, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Antosiewicz, Jacek Pniewski
Prowadzący grup: Tomasz Antosiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Proseminarium, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Antosiewicz, Jacek Pniewski
Prowadzący grup: Tomasz Antosiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)