Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Percepcja wzrokowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-3BO15
Kod Erasmus / ISCED: 13.202 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Percepcja wzrokowa
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: ESOO - Europejskie Studia Optyki Okularowej i Optometrii dla III roku
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Student zna i rozumie zagadnienia będące przedmiotem wykładów

- anatomia i neurofizjologia układu wzrokowego (1100-2BO04)

- optometria I (1100-2BO12)

- podstawy patologii układu wzrokowego (1100-2BO26)

Skrócony opis:

Wykład dla III roku Europejskich studiów optyki okularowej i optometrii, poświęcony wybranym zagadnieniom prawidłowo ukształtowanej percepcji wzrokowej a także jej rozwojowi i zaburzeniom. Wykład uwzględnia w szczególności kliniczne aspekty percepcji wzrokowej i konsekwencje jej zaburzeń dla badania optometrycznego.

Pełny opis:

1. Droga wzrokowa, kora wzrokowa, układy Parvo i Magno

2. Widzenie dzienne i nocne

3. Aspekty fotometryczne widzenia

4. Przestrzenna zdolność rozdzielcza i sumowanie przestrzenne (prawo Ricco)

5. Czasowa zdolność rozdzielcza i sumowanie czasowe (prawo Blocha)

6. Widzenie barwne (barwa, nasycenie, jasność) teoria trójchromatyczna i teoria barw przeciwstawnych

7. Zaburzenia widzenia barwnego, testy widzenia barwnego

8. Charakterystyki czasowe widzenia

9. Percepcja ruchu

10. Widzenie głębi

11. Światłoczułe komórki zwojowe siatkówki i nieobrazowe funkcje narządu wzroku

12. Wprowadzenie do metod psychofizycznych

13. Rozwój i starzenie się zdolności percepcyjnych narządu wzroku

14. Uwaga wzrokowa

15. Percepcja twarzy

Literatura:

1. Robert Snowden, Peter Thompson, Tom Trościanko, "Basic Vision - an Introduction to Visual Perception", Oxford University Pess, Oxford, Rev. Ed. 2012.

2. Steven H. Schwartz, "Visual Perception a Clinical Orientation", Mc Graw Hill Medical, New York, 2009, 4th ed.

3. Pierre Buser, Michel Imbert, "Vision", Bradford Books, Cambridge (Massachusetts), 1992.

4. Zhong-Lin Lu i Barbara Dosher, "Visual Psychophysics. From Laboratory to Theory" The MIT Press, Cambridge (Massachusetts), 2014

Efekty uczenia się:

Po wysłuchaniu wykładu oraz samodzielnym przestudiowaniu rekomendowanych materiałów student

a) zna i rozumie, w zaawansowanym stopniu, fakty, teorie oraz złożone zależności miedzy nimi w zakresie percepcji wzrokowej

b) potrafi samodzielnie planować własne uczenie się przez całe życie oraz komunikować się z otoczeniem uzasadniając swoje stanowisko dotyczące problemów percepcji wzrokowej

c) jest gotów do kultywowania i upowszechniania wzorców właściwego postępowania w środowisku pracy i poza nim

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Kiermasz, Jacek Pniewski
Prowadzący grup: Justyna Kiermasz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)