Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia i praca licencjacka, Neuroinformatyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-3BN24
Kod Erasmus / ISCED: 13.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pracownia i praca licencjacka, Neuroinformatyka
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: ZFBM - Neuroinformatyka; przedmioty dla III roku
Punkty ECTS i inne: 10.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Zajęcia te mają na celu praktyczną naukę rozwiązania dobrze zdefiniowanego problemu naukowego oraz prezentację uzyskanych wyników w formie pracy dyplomowej, pod merytoryczną opieką promotora.

Skrócony opis:

W ramach pracowni licencjackiej student przygotowuje pracę licencjacką pod merytoryczną opieką opiekuna pracy.

Pełny opis:

W ramach Pracowni licencjackiej student wykonuje badania naukowe, których cel i metodykę określa opiekun. Student planuje własne eksperymenty w konsultacji z opiekunem i wykonuje zaplanowane badania pod kierunkiem opiekuna lub osoby z jego grupy badawczej. Student przygotowuje pracę licencjacką w oparciu o uzyskane wyniki i ich analizę pod merytoryczną opieką opiekuna pracy.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. znajomość najważniejszych zagadnienień związanych z tematyką pracy licencjackiej

Umiejętności:

1. umiejętność samodzielnego planowania i wykonania badań z zakresu neuroinformatyki i dziedzin pokrewnych

2. umiejętność opisania zastosowanej metodologii

3. umiejętność posługiwania się wybranymi urządzeniami pomiarowymi i /lub metodami numerycznymi używanymi w badaniach naukowych w obrębie danej specjalności

4. umiejętność opracowania, analizowania i prezentowania własnych wyników badań

Postawy:

1. zrozumienie roli rzetelnej analizy problemu przy proponowaniu i weryfikacji hipotez naukowych

2. zrozumienie, na czym polega etyka pracy badawczej

3. świadomość odpowiedzialności za własne wyniki, dbałość o bezpieczeństwo pracy

4. koleżeństwo, dobra współpraca z innymi członkami zespołu badawczego

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia pracowni licencjackiej jest zebranie i opracowanie materiału badawczego umożliwiającego napisanie pracy licencjackiej zgodnie z regułami określonymi przez Radę Wydziału. Ocena z pracowni licencjackiej jest wystawiana na podstawie zaangażowania studenta w rozwiązania postawionego prze nim problemu naukowego, jakości uzyskanych wyników pomiarowych i jakości opracowania materiału badawczego, a także innych elementów mających wpływ na jakość pracy licencjackiej.

Zaliczenie pracowni licencjackiej nastepuje w momencie uzyskania przez

studenta wyników niezbędnych do napisania pracy licencjackiej.

Informacje o zakończeniu tej części pracy licencjackiej

opiekun studenta przekazuje koordynatorowi pracowni wraz z proponowana ocena.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Pracownia licencjacka, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Turzyński
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Pracownia licencjacka - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Pracownia licencjacka, 90 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Turzyński
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Pracownia licencjacka - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Ludwika Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: (+48) 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)