Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyki zawodowe (dla ZFBM-FM i NI)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-3BN23
Kod Erasmus / ISCED: 13.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyki zawodowe (dla ZFBM-FM i NI)
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: ZFBM - Fizyka medyczna; przedmioty dla III roku
ZFBM - Neuroinformatyka; przedmioty dla III roku
Strona przedmiotu: http://www.fuw.edu.pl/~praktyki/
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

praktyki zawodowe zapewnią studentom kontakt z potencjalnymi pracodawcami oraz doświadczenia w implementacji zdobytej wiedzy w zastosowaniach praktycznych

Skrócony opis:

praktyki dla studentów Fizyki Medycznej i Neuroinformatyki w instytucjach klinicznych, naukowych, technologicznych lub w fundacjach

Pełny opis:

praktyki dla studentów Fizyki Medycznej i Neuroinformatyki w instytucjach klinicznych i naukowych, firmach technologicznych i informatycznych lub w fundacjach np. oferujących technologie asystujące niepełnosprawnym

Literatura:

--

Efekty uczenia się:

Student:

Wiedza:

-posiada wiedzę szczegółową z fizyki chemii lub biologii w zakresie wybranej specjalności, obejmującą podstawowe problemy, kategorie

pojęciowe i terminologię stosowaną w naukach ścisłych, przyrodniczych i medycznych, rozumie wzajemne powiązanie zjawisk i procesów ujmowanych na gruncie wymienionych nauk oraz wykorzystanie wyników badań w różnych dziedzinach życia społeczno- gospodarczego (K_W06).

-zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w stopniu pozwalającym na pracę w obszarze odpowiadającym obranej specjalności (K_W07)

Umiejętności:

-potrafi zastosować poznane twierdzenia, metody i podstawowe narzędzia badawcze w rozwiązywaniu problemów (K_U01)

-potrafi wykorzystać wiedzę i metodykę fizyki (stosowane metody doświadczalne i teoretyczne) do pokrewnych dyscyplin naukowych:

chemii, biologii i wybranych zagadnień medycznych (K_U06)

-potrafi w zadowalającym stopniu komunikować się zarówno ze specjalistami jak i niespecjalistami w zakresie problematyki właściwej dla studiowanego obszaru nauk ścisłych i przyrodniczych oraz w zakresie obszarów leżących na pograniczu pokrewnych dyscyplin naukowych

Postawy:

-potrafi współdziałać i pracować w grupach, w tym w interdyscyplinarnych zespołach zrzeszających pracowników różnych dziedzin i dyscyplin badawczych (K-K02)

-rozumie społeczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związaną z tym odpowiedzialności (K_K06)

Metody i kryteria oceniania:

sprawozdanie z praktyk

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka, 60 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Turzyński
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Ludwika Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: (+48) 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)