Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Neurobiologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-3BN21
Kod Erasmus / ISCED: 13.104 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Neurobiologia
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka; przedmioty prowadzone w języku angielskim
Optometria, II stopień
ZFBM - Neuroinformatyka; przedmioty dla III roku
Strona przedmiotu: http://www.fuw.edu.pl/~suffa/Neurobiologia/
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Wykład prezentuje w sposób nowoczesny i całościowy odkrycia i teorie dotyczące funkcjonowania mózgu. Przystępnie podana wiedza neurobiologiczna oraz matematyczny opis aktywności elektrycznej neuronów pozwalają nam zrozumieć działanie zmysłów i sterowanie ruchami oraz przybliżyć najnowsze teorie emocji, pamięci i świadomości.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

1. Historia badań układu nerwowego. Poziomy organizacji układu nerwowego.

2. Neuron i glej.

3. Potencjał równowagi.

4. Potencjał czynnościowy, teoria Hodgkina i Huxleya.

5. Teoria kablowa

6. Synapsy elektryczne i chemiczne.

7. Procesy w dendrytach.

8. Smak, węch, czucie somatyczne, propriocepcja, kinestezja, zmysł równowagi, słuch, widzenie.

9. Aktywność motoryczna. Odruchy. Lokomocja. Centralne generatory wzorca. Ruchy zamierzone.

10. Sieci transmiterów.

11. Emocje i uczucia.

12. Uczenie i pamięć.

Pełny opis:

1. Wstęp. Historia badań układu nerwowego – od 4000 BC po czasy obecne. Poziomy organizacji układu nerwowego – od genów do zachowania. Teoria komórkowa mózgu.

2. Komórka mózgu – neuron i glej. Potencjał błonowy, techniki pomiarowe.

3. Siły chemiczne i elektryczne, równanie Nernsta i Goldmana, obwód zastępczy błony komórkowej.

4. Potencjał czynnościowy, zjawiska progowe, eksperymenty i teoria Hodgkina i Huxleya, prądy w komórkach nerwowych. Rozszerzony model błony neuronalnej.

5. Propagacja potencjału czynnościowego - teoria kablowa

6. Połączenia między neuronami – synapsy elektryczne i chemiczne. Złącze nerwowo – mięśniowe. Hipoteza kwantowa. Rodzaje receptorów.

7. Integracja w neuronie. Rozwiązanie równania kablowego. Model Ralla. Procesy obliczeniowe w dendrytach.

8. Zmysły – prawo energii własnych, receptory, transdukcja, kodowanie bodźca, Hierarchiczne procesowanie informacji. Hamowanie oboczne.

9. Zmysły chemiczne – smak. Pięć smaków. Kodowanie informacji smakowej. Nauka w kuchni.

10. Dualna natura węchu, receptory węchowe, mapy zapachów. System węchowy człowieka. Feromony.

11. Czucie somatyczne, receptory skóry, czucie głębokie.

12. Obwody rdzenia kręgowego. Teoria bramkowania bólu. Reprezentacja czuciowa w korze mózgowej – kodowanie i plastyczność. Propriocepcja i kinestezja. Receptory mięśniowe i stawowe.

13. Zmysł równowagi - układ przedsionkowy ucha, komórki włoskowate, zaburzenia równowagi. Odruch przedsionkowo – oczny. Stan nieważkości.

14. Słuch - zakres słyszalnych dźwięków, budowa ucha, niedopasowanie impedancji. Natężenie dźwięku i poziom ciśnienia dźwięku. Jak działa ucho? Rezonansowa teoria Helmholtza, teoria fali biegnącej, teoria obecna, wzmacniacz ślimakowy. Drogi słuchowe, lokalizacja źródła dźwięku, Organizacja tonotopowa kory.

15. Widzenie - Spektrum elektromagnetyczne, fotoreceptory – pręciki i czopki, obwody siatkówki. Elektroretinogram (ERG) i elektrookulogram (EOG). Widzenie barwne, widzenie dzienne i nocne. Drogi wzrokowe. Kolumny orientacji przestrzennej. Dwie drogi wzrokowe – ‘Gdzie’ i ‘Co’.

16. Aktywność motoryczna. Odruchy. Lokomocja. Centralne generatory wzorca. Kroki. Rekrutacja jednostek ruchowych – od stania do skakania. Organizacja kontroli ruchu - pień mózgu, zwoje podstawy, móżdżek, kora ruchowa. Choroba Parkinsona i Huntingtona. Ruchy zamierzone. Planowanie ruchu. Obszary przedruchowe. Komórki zwierciadlane.

17. Układy centralne. Zwarte sieci transmiterów, wpływ narkotyków na mózg, leki antydepresyjne.

18. Emocje i uczucia. Pierwsze teorie emocji. Obwód Papeza i MacLeana. Ciało migdałowate – rola w procesach niepokoju i strachu. Ekspresja twarzy.

19. Uczenie i pamięć. Habituacja, sensytyzacja, warunkowanie. Uczenie awersywne, uśpione, obserwacyjne , wpajanie. Reguła Hebba, pamięć krótko- i długotrwała.

Nakład pracy studenta:

30h - udział w wykładzie - 1 ECTS

15h - przygotowanie do wykładów - 0,5 ECTS

45h - przygotowanie do egzaminu - 1.5 ECTS

Razem: 3 ECTS

Literatura:

G. Shepherd, Neurobiology

E. Kandel, Principles of Neural Science

D. Johnston i S. Wu Foundations of Cellular Neurophysiology

P. Nunez, Electric fields of the brain.

W.J. Freeman, Mass action in the nervous system.

A.Longstaff, Neurobiologia. Krótkie wykłady, PWN

G.G. Matthews, Neurobiologia. Od cząsteczek i komórek do układów, PZWL

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

WIEDZA

- zna i rozumie podstawowe zasady budowy i funkcjonowania układu nerwowego.

- zdaje sobie sprawę z ogromu wiedzy, jaka jeszcze jest potrzebna, by w pełni zrozumieć działanie mózgu i chorób z nim związanych

UMIEJĘTNOŚCI i KOMPETENCJE

- potrafi wyjaśnić różne funkcje układu nerwowego w oparciu o jego budowę i fizjologię.

- jest przygotowany do samodzielnego czytania artykułów naukowych na temat funkcjonowania układu nerwowego.

POSTAWY

- wykazuje większe zrozumienie samego siebie oraz innych pod względem wrażeń zmysłowych, uczuć i emocji, procesów uczenia się, snu i czuwania oraz interakcji społecznych.

- wykazuje własną opinię na tematy związane z mózgiem, opisane w popularnonaukowej literaturze

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny i ustny.

Obecność na wykładach nie ma wpływu na ocene.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Suffczyński
Prowadzący grup: Piotr Suffczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Ludwika Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: (+48) 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)