Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia EEG

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-3BN16
Kod Erasmus / ISCED: 13.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pracownia EEG
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Zespołowe projekty studenckie
ZFBM - Neuroinformatyka; przedmioty dla III roku
Strona przedmiotu: https://brain.fuw.edu.pl/edu/EEG:Pracownia_EEG
Punkty ECTS i inne: 9.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Osoba, która zamierza uczęszczać na wykład powinna mieć zaliczone następujące przedmioty:

1. Fizykę II (Elektryczność i Magnetyzm).

2. Pracownie Fizyczne na pierwszym i drugim roku studiów na kierunku Fizyka, w szczególności Pracownię Sygnałów Bioelektrycznych.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Pracownia dotyczy metod rejestracji i analizy sygnału EEG, czyli czynności elektrycznej mózgu obserwowanej na powierzchni głowy.

Zajęcia przeznaczone są głównie dla studentów III roku Fizyki na kierunku Neurofinformatyka oraz wszystkich studentów, którzy interesują się pomiarami i wykorzystaniem sygnału EEG.

Pełny opis:

Celem Pracowni jest zapoznanie studentów z metodami rejestracji sygnału EEG, czyli czynności elektrycznej mózgu obserwowanej na powierzchni głowy. Zostanie szczegółowo omówiona budowa i parametry aparatury pomiarowej. Poruszony będzie także temat zakłóceń towarzyszących rejestracji sygnału EEG oraz metod ich eliminacji. Zajęcia zostały podzielone na dwie części - teoretyczną oraz praktyczną, w trakcie której studenci będą przeprowadzali na sobie rejestracje czynności elektrycznej mózgu w określonych paradygmatach doświadczalnych.

Program Pracowni.

Część Teoretyczna.

1. Charakterystyka sygnału EEG. Grafoelementy występujące w zapisie czynności elektrycznej mózgu. Podstawy biofizyczne generacji czynności elektrycznej mózgu. Modele powstawania sygnału EEG, w tym zjawisk ERD/ERS oraz potencjałów wywołanych, związek pomiędzy polami elektrycznymi wewnątrz mózgu a polami elektrycznymi na powierzchni głowy. EEG snu. Zapis EEG w przypadku napadów padaczkowego, chorób neurodegeneracyjnych. Wpływ środków farmakologicznych na zapis EEG.

2. Historia pomiarów czynności elektrycznej mózgu. Omówienie konstrukcji pierwszych urządzeń pomiarowych, nomenklatury i standardów z nimi związanych.

3. Konstrukcja aparatury do rejestracji sygnału EEG, w tym:

a). Budowa elektrod i zjawiska występujące na granicy skóra - elektroda.

b). Budowa wzmacniaczy, wymagania stawiane wzmacniaczom do pomiaru sygnału EEG.

c). Przetworniki analogowo-cyfrowe i filtry.

c). Źródła zakłóceń oraz tory ich przenikania do sygnału .

d). Bezpieczeństwo pomiaru EEG.

4. Lokalizacja elektrod, rodzaje montaży (szczególnie standard 10-20 i 10-10). Zapis pół elektrycznych mózgu w zależności od wybranego montażu.

5. Artefakty występujące w zapisie sygnału EEG.

Część Praktyczna.

6. Pomiar i analiza zapisu czynności elektrycznej mózgu w trakcie czuwania oraz hiperwentylacji.

7. Pomiar i analiza wzrokowych oraz słuchowych potencjałów wywołanych.

8. Potencjały wywołane w eksperymencie typu ,,oddball''.

9. Pomiar i analiza zjawiska ERD/ERS.

10. Wprowadzenie do okulografii

Literatura:

1. E. Niedermeyer and F. L. da Silva. Electroencephalography: Basic Principles, Clinical Applications, and Related Fields. Lippincot Williams & Wilkins.

2. Paul L. Nunez. Electric fields of the brain : the neurophysics of EEG.Oxford University Press.

3. A. James Rowan, Eugene Tolunsky. Podstawy EEG z miniatlasem. Wydanie I polskie pod redakcją Aleksandra Sobieszka.

4. L. Chmielewski, J. L. Kulikowski, A. Nowakowski, Obrazowanie biomedyczne, Tom 8, Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit. Jest to ósma pozycja wchodząca w skład 9-tomowej monografii Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna 2000 pod redakcją Macieja Nałecza.

5. Praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Z. Hrynkiewicza i Eugeniusza Rokity, Fizyczne metody diagnostyki medycznej i terapii. Wydawnictwo Naukowe PWN.

6. Grzegorz Pawlicki, Podstawy Inżynierii Medycznej.Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

WIEDZA

1. Posiada podstawową wiedzę ogólną w zakresie metody generacji oraz pomiaru czynności elektrycznej mózgu w różnych stanach behawioralnych człowieka. Rozumie podstawowe zjawiska i procesy fizyczne, chemiczne i biologiczne związane z generacja i pomiarem sygnału EEG; rozumie znaczenie i możliwości wykorzystania, naukowego i praktycznego, interdyscyplinarnego podejścia w naukach ścisłych i przyrodniczych (KW_01, KW_03).

2. Zna budowę oraz parametry aparatury do rejestracji czynności sygnału EEG (KW_05).

3. Zna źródła zakłóceń sygnału EEG i potrafi rozpoznać je w zapisie. Zna podstawowe paradygmaty doświadczlne stosowane w badaniach potencjałów wywołanych (KW_04, KW_06).

4. Zna metodologię analizy sygnałów EEG w zakresie analiz czasowych i spektralnych (KW_02).

5. Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w stopniu pozwalającym na pracę w obszarze rejestracji sygnałów EEG (KW_07).

UMIEJĘTNOŚCI

1. Umie zaplanować i wykonać pomiar czynności elektrycznej mózgu (KU_01, KU_06).

2. Umie zastosować odpowiednie metody numeryczne do analizy danych EEG (KU_02)

3. Umie samodzielnie zaimplementować konieczne procedury w języku programowania wysokiego poziomu (KU_03)

4. Potrafi przedstawić wyniki badań (eksperymentalnych, teoretycznych lub obliczeniowych) w formie pisemnego raportu, w formie ustnego wystąpienia z wykorzystaniem technik komputerowej prezentacji multimedialnej (KU_07)

POSTAWY.

1. Docenia znaczenie fizyki, a zwłaszcza zjawisk elektrycznych w funkcjonowaniu mózgu.

2. potrafi współdziałać i pracować w grupach (K_K02)

3. potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonych zadań i przedsięwzięć o zróżnicowanym charakterze (K_K03)

Metody i kryteria oceniania:

Poszczególne ćwiczenia wykonywane w trakcie zajęć będą podlegały ocenie. Ocena końcowa będzie wypadkową ocen z ćwiczeń. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 120 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Kamiński
Prowadzący grup: Anna Duszyk-Bogorodzka, Maciej Kamiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 120 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Kamiński
Prowadzący grup: Anna Duszyk-Bogorodzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)