Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia i praca licencjacka, fizyka medyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-3BF24
Kod Erasmus / ISCED: 13.203 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pracownia i praca licencjacka, fizyka medyczna
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: ZFBM - Fizyka medyczna; przedmioty dla III roku
Punkty ECTS i inne: 10.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Zajęcia te mają na celu praktyczną naukę rozwiązania dobrze zdefiniowanego problemu naukowego oraz prezentację uzyskanych wyników w formie pracy dyplomowej, pod merytoryczną opieką promotora.

Skrócony opis:

W ramach pracowni licencjackiej student przygotowuje pracę licencjacką pod merytoryczną opieką opiekuna pracy.

Pełny opis:

Celem pracowni licencjackiej jest przygotowanie pracy licencjackiej pod merytoryczna opieką opiekuna pracy. W ramach pracowni licencjackiej student może pracować nad omówieniem wybranego zagadnienia z dziedziny fizyki medycznej w oparciu o istniejącą literaturę (praca o charakterze przeglądowym) lub być zaangażowany w badania naukowe prowadzone przez opiekuna i umieścić ich wyniki w pracy. Prace na specjalności Fizyka Medyczna są bardzo często pracami wykonywanymi w zewnętrznych jednostkach klinicznych.

Przewidywany nakład pracy studenta: 90 h

Literatura:

Zależna od tematu pracy licencjackiej

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. znajomość najważniejszych zagadnienień związanych z tematyką pracy licencjackiej

Umiejętności:

1. umiejętność samodzielnego planowania i wykonania badań z zakresu fizyki medycznej

2. umiejętność opisania zastosowanej metodologii

3. umiejętność posługiwania się wybranymi urządzeniami pomiarowymi i /lub metodami używanymi w badaniach naukowych w obrębie danej specjalności

4. umiejętność opracowania, analizowania i prezentowania własnych wyników badań

Postawy:

1. zrozumienie roli rzetelnej analizy problemu przy proponowaniu i weryfikacji hipotez naukowych

2. zrozumienie, na czym polega etyka pracy badawczej

3. świadomość odpowiedzialności za własne wyniki, dbałość o bezpieczeństwo pracy

4. koleżeństwo, dobra współpraca z innymi członkami zespołu badawczego

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia pracowni licencjackiej jest zebranie i opracowanie materiału umożliwiającego spisanie pracy licencjackiej zgodnie z regułami określonymi przez Radę Wydziału. Ocena z pracowni licencjackiej jest wystawiana na podstawie zaangażowania studenta w rozwiązania postawionego prze nim problemu naukowego, jakości uzyskanych wyników pomiarowych i jakości opracowania materiału badawczego, a także innych elementów mających wpływ na jakość pracy licencjackiej.

Zaliczenie pracowni licencjackiej nastepuje w momencie uzyskania przez studenta wyników niezbędnych do napisania pracy licencjackiej. Informacje o zakończeniu tej części pracy licencjackiej opiekun studenta przekazuje koordynatorowi pracowni wraz z proponowaną oceną.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia licencjacka, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Turzyński
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia licencjacka, 90 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Turzyński
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Pracownia licencjacka - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia licencjacka, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Turzyński
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)