Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztaty z metod fizycznych w medycynie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-3BF22
Kod Erasmus / ISCED: 13.201 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Warsztaty z metod fizycznych w medycynie
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: ZFBM - Fizyka medyczna; przedmioty dla II roku
Strona przedmiotu: http://www.fuw.edu.pl/~bbrzozow/FizMed/WzMD/WzMD.html
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

I.Zapoznanie się z obszarami tematycznymi z zakresu fizyki medycznej.

II. Zapoznanie się z organizacją i wyposażeniem jednostek klinicznych na terenie kraju.

III. Nabycie umiejętności czytania i streszczania publikacji naukowych.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Treści kształcenia:

Warsztaty składają się z pięciu modułów:

1. radiobiologia

2. medycyna nuklearna

3. stomatologia

4. radioterapia

5. obrazowanie

Pełny opis:

I. Wykłady ogólnokształcące

II. Wizyty w ośrodkach klinicznych

1. Obowiązki fizyka medycznego

2. Obrazowanie medyczne z elementami terapii

3. Serwisowanie aparatów medycznych

III. Wygłoszenie referatów

Nakład pracy studenta:

30 h - udział w ćwiczeniach - 1 ECTS

30 h - udział w wyjazdach do ośrodków klinicznych - 1 ECTS

30 h - przygotowanie do wygłoszenia referatów- 2 ECTS

Literatura:

1. Fizyczne metody diagnostyki medycznej i terapii, praca zbiorowa pod redakcją A. Z. Hrynkiewicza i E. Rokity

2. Foundations of medical imaging, Zang-Hee Cho, Joie P. Jones, Manbir Singh

3. ImageJ User Guide IJ 1.45m, T.Ferreira, W. Rasband

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Zapoznanie z nowoczesną aparaturą diagnostyczną opartą na technikach radiacyjnych i nieradiacyjnych oraz obsługa programu ImageJ.

WIEDZA

K_W03 - posiada wiedzę w zakresie fizykochemicznych i biologicznych podstaw nauk o zdrowiu w zakresie właściwym dla specjalności przewidzianej programem studiów, posiada ogólną znajomość budowy i funkcji organizmu człowieka, ma podstawową wiedzę i zna terminologię nauk o zdrowiu w zakresie niezbędnym dla wybranej specjalności

K_W05 - zna zasady działania układów pomiarowych i aparatury badawczej stosowanej w różnych obszarach fizyki, chemii i biologii i związanych z wybraną specjalnością

K_W06 - posiada wiedzę szczegółową z fizyki w zakresie wybranej specjalności, obejmującą podstawe problemy, kategorie pojęciowe i terminologię stosowaną w naukach ścisłych, przyrodniczych i medycznych, rozumie wzajemne powiązanie zjawisk i procesów ujmowanych na gruncie wymienionych nauk oraz wykorzystanie wyników badań w różnych dziedzinach życia społeczno-gospodarczego

UMIEJĘTNOŚCI

K_U02 - potrafi analizować typowe problemy w podstawowych obszarach fizyki, chemii i biologii, pod względem zarówno ilościowym jak i jakościowym oraz wyciagać na ich podstawie właściwe wnioski; umie interpretować problemy o charakterze medycznym zgodnie z metodyką i narzędziami badawczymi nauk ścisłych i przyrodniczych, w zakresie właściwych dla studiowanej specjalności

K_U05 - posiada umiejętność łączenia podstawowych metod i idei z różnych obszarów fizyki; chemii i biologii oraz wybranych dziedzin medycyny oraz jest w stanie zauważyć, że odległe nieraz zjawiska mogą być opisane przy użyciu podobnego modelu; umie dyskutować w tym zakresie ze specjalistami różnych dziedzin

K_U06 - potrafi wykorzystać wiedzę i metodykę fizyki (stosowane metody doświadczalne i teoretyczne) do pokrewnych dyscyplin naukowych: chemii, biologii i wybranych zagadnień medycznych

K_U08 - potrafi w zadawalającym stopniu komunikować się zarówno ze specjalistami jak i niespecjalistami w zakresie problematyki właściwej dla studiowanego obszaru nauk ścisłych i przyrodniczych oraz w zakresie obszarów leżących na pograniczu pokrewnych dyscyplin naukowych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_K05 - rozumie potrzebę systematycznego zapoznawania się z czasopismami naukowymi i popularnonaukowymi podstawowymi w wybranym obszarze nauk ścisłych i przyrodniczych, w celu poszerzenia i pogłębienia wiedzy; jest świadomy zagrożeń przy pozyskiwaniu informacji z niezweryfikowanych źródeł, w tym z Internetu

Metody i kryteria oceniania:

Studenci będą oceniani na podstawie wygłoszonych referatów, aktywności oraz obecności podczas wizyt w jednostkach klinicznych przewidzianych w semestrze letnim roku akademickiego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Brzozowska
Prowadzący grup: Beata Brzozowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)