Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Laboratorium technik obrazowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-3BF21
Kod Erasmus / ISCED: 11.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0612) Database and network design and administration Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Laboratorium technik obrazowania
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: ZFBM - Fizyka medyczna; przedmioty dla II roku
ZFBM - Fizyka medyczna; przedmioty dla III roku
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Założenia (opisowo):

Przybliżenie podstaw fizycznych i matematycznych obrazowania tomograficznego w medycynie ze szczególnym uwzględnieniem tomografii emisyjnej.

Zajęcia zaczynają się kilkoma godzinami wykładu przypominającego wiedzę z podstaw obrazowania medycznego i pogłębiającego zagadnienia statystycznych algorytmów rekonstrukcji tomograficznej. Omawiane są też nowe technologie pojawiające się w skanerach SPECT i PET.

Druga część zajęć obejmuje ćwiczenia praktyczne przy użyciu programu do symulacji gamma kamery i rekonstrukcji obrazów tomograficznych oraz wykonywanie skanów fantomów za pomocą gamma kamery

Pełny opis:

Zagadnienia omawiane na wykładzie wstępnym:

Tomografia emisyjna pojedynczych fotonów (SPECT) i pozytonowa (PET) - przypomnienie.

Metody rekonstrukcji tomograficznej ze szczególnym uwzględnieniem metod statystycznych.

Modelowanie efektów fizycznych w iteracyjnych metodach rekonstrukcji, korekcje osłabienia, odpowiedzi kolimatora, rozproszeń.

Metody oceny jakości obrazów

Detektory półprzewodnikowe w medycynie nuklearnej.

Nowe technologie w medycynie nuklearnej: detektory półprzewodnikowe, nowe kryształy scyntylacyjne dla SPECT i PET, fotoprzetworniki półprzewodnikowe, nowe dedykowane gamma kamery o nietypowych geometriach skanowania; kolimatory typu "multiple pinhole", "slit-slat", "rotating slat".

Obrazowanie radioizotopowe małych zwierząt - granice zdolności rozdzielczej SPECT i PET.

Ćwiczenia laboratoryjne:

Studenci zapoznają się z działaniem programu do symulacji działania gamma kamery i pakietu oprogramowania do rekonstrukcji tomograficznej, a następnie wykonują szereg skanów przy zadanych parametrach oraz ich rekonstrukcji. Symulacje umożliwiają zbadanie wpływu różnych parametrów skanowania i rekonstrukcji na jakość otrzymywanych obrazów w czasie znacznie krótszym w porównianiu do np. skanów fantomów.

W dalszej części zajęć studenci wykonują również skany fantomów geometrycznych i antropomorficznych na gamma kamerze.

Literatura:

Literatura:

Simon R. Cherry, James A. Sorenson, Michael E. Phelps, Physics in Nuclear Medicine

Dale L. Bailey, Steve Meikle, SPECT: Basic Science and Clinical Applications

M. Wernick, J. Aarsvold (eds.), Emission Tomography: The Fundamentals of PET and SPECT

Efekty uczenia się:

Znajomość zasad działania, możliwości i ograniczeń tomografii emisyjnej jako metody obrazowania medycznego.

Zapoznanie się z nowoczesnymi metodami rekonstrukcji tomograficznej, docenienie ich zalet w stosunku do tradycyjnych metod analitycznych.

Zapoznanie się z praktycznymi i technicznymi aspektami obróbki obrazów medycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium obejmujące zagadnienia omawiane na wykładzie wstępnym jak również podczas ćwiczeń praktycznych - 30 %

Sprawozdanie z wykonania zadanych ćwiczeń – 70 %

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Kacperski
Prowadzący grup: Krzysztof Kacperski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 55 32 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-1 (2022-08-01)