Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Laboratorium technik obrazowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-3BF21
Kod Erasmus / ISCED: 11.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0612) Database and network design and administration Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Laboratorium technik obrazowania
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: ZFBM - Fizyka medyczna; przedmioty dla II roku
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Praktyczne ćwiczenia wprowadzające do zrozumienia podstaw wybranych technik obrazowania.

Pełny opis:

Przedmiotem ćwiczeń będzie praktyczne zapoznanie się z podstawami takich technik obrazowania jak:

- tomografia emisyjna (SPECT),

- ultrasonografia (USG),

- tomografia rezonansu magnetycznego (MRI),

- mikroskopia optyczna.

Na początku każdego ćwiczenia zostaną wyjaśnione podstawy fizyczne wykorzystywanej w nim techniki. Elementem ćwiczeń będzie też zapoznanie się z programami komputerowymi do rekonstrukcji tomograficznej SPECT, do analizy zdjęć mikroskopowych, jak również wykorzystywane będą własne skrypty do analizy danych w języku Python.

Efekty uczenia się:

Znajomość zasad działania, możliwości i ograniczeń każdej z omawianych technik obrazowania.

Zapoznanie się z praktycznymi i technicznymi aspektami cyfrowej rekonstrukcji i obróbki obrazów medycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Z wykonanych ćwiczeń studenci oddają 5 sprawozdań (2 dotyczące SPECT i po jednym z USG, MRI i mikroskopii). Ocena z każdego sprawozdania wchodzi z jednakową wagą do końcowej punktacji.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Józef Ginter
Prowadzący grup: Józef Ginter, Krzysztof Kacperski, Ziemowit Klimonda, Marcin Lewandowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)