Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dozymetria

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-3BF16
Kod Erasmus / ISCED: 13.5 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Dozymetria
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka, II stopień; przedmioty specjalności Fizyka reaktorów jądrowych
ZFBM - Fizyka medyczna; przedmioty dla III roku
ZFBM, II stopień; Fizyka medyczna
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Podczas zajęć studenci zostaną zaznajomieni z budową i zasadą działania przyrządów dozymetrycznych oraz zasadami wykonywania pomiarów dozymetrycznych w ramach kontroli narażenia na promieniowanie jonizujące. Zakres wykładu w połączeniu z wykładem Ochrona Radiologiczna 1 jest dostosowany do wymagań dla uzyskania uprawnień Inspektora Ochrony Radiologicznej.

Pełny opis:

Treść wykładu obejmuje sześć bloków tematycznych:

1. WIELKOŚCI DOZYMETRYCZNE

Opis wielkości dozymetrycznych stosowanych w ochronie radiologicznej.

2. DOZYMETRIA PROMIENIOWANIA W ŚRODOWISKU

Promieniowanie naturalne

Pomiary mocy dawki skażeń promieniotwórczych

Identyfikacja substancji promieniotwórczych i materiałów jądrowych

3. KONTROLA NARAŻENIA OGÓŁU LUDNOŚCI

4. KONTROLA NARAŻENIA ZAWODOWEGO

Zasady pomiarów dozymetrycznych w środowisku pracy.

Wytyczanie granic obszarów kontrolowanych i nadzorowanych.

Monitoring narażenia zewnętrznego.

Monitoring narażenia wewnętrznego.

5. POMIARY KONTROLNE I TECHNICZNE

Badania szczelności zamkniętych źródeł promieniowania.

Pomiary kontrolne źródeł promieniowania.

6. DOZYMETRIA W MEDYCYNIE

Zasady bezpiecznej pracy w pracowniach rentgenowskich i akceleratorowych.

Program bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w pracowni brachyterapii.

Podstawowe zasady ochrony radiologicznej pacjentów.

Dozymetria dawek terapeutycznych.

Na ćwiczeniach omawiane będą zagadnienia obliczeniowe z zakresu:

Wytyczanie granic obszarów kontrolowanych i nadzorowanych.

Wyznaczanie granic strefy awaryjnej.

Obliczanie osłon.

Obliczenia dawki efektywnej od narażenia zewnętrznego.

Obliczenia dawki efektywnej od narażenia wewnętrznego.

Kwalifikowanie odpadów promieniotwórczych.

Literatura:

Ustawa Prawo atomowe i rozporządzenia wykonawcze dostępne na stronie www.paa.gov.pl

M. Nałęcz, Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna, tom 9 „Fizyka medyczna”, Exit 2002

G. F. Knoll, Radiation Detection and Measurement, John Wiley & Sons, 2000

Materiały wykładowcy

Efekty uczenia się:

Wiedza

 student zna zasady bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania

 zna zasady ochrony radiologicznej pacjentów

Umiejętności

student potrafi

 wyjaśnić zasady działania podstawowych przyrządów do dozymetrii promieniowania jonizującego

 określić w jaki sposób należy prowadzić kontrolę narażenia na promieniowanie jonizujące w różnych warunkach narażenia

Postawy

 ocenia znaczenie nauk przyrodniczych w zastosowaniach technicznych i medycznych

 docenia znaczenie wiedzy i umiejętności fizyka medycznego współpracującego w zespole klinicznym

Metody i kryteria oceniania:

- Uzyskanie pozystywnej oceny z ćwiczeń jest możliwe po zaliczeniu dwóch kolokwiów w trakcie semestru i jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu.

Uzyskanie pozytywnej oceny końcowej z wykładu możliwe jest po zdaniu egzaminu, który sprawdza znajomość podstawowych zagadnień z dozymetrii promieniowania jonizującego.

Egzamin obejmuje tematykę wykładu oraz ćwiczeń.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 45 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Korgul
Prowadzący grup: Agnieszka Korgul
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 45 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Korgul
Prowadzący grup: Agnieszka Korgul
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)