Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia fizyczna i elektroniczna S

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-3BB18
Kod Erasmus / ISCED: 13.202 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pracownia fizyczna i elektroniczna S
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia w ramach Pracowni fizycznej elektronicznej mają na celu teoretyczne i praktyczne zapoznanie słuchaczy z budową i zasadą działania układów elektronicznych zbudowanych z dyskretnych i zintegrowanych układów analogowych i cyfrowych.

Pełny opis:

Zajęcia na Pracowni fizycznej elektronicznej składają się siedmiu sesji zajęć laboratoryjnych i zajęć przygotowawczych.

Zajęcia umożliwiają słuchaczom zapoznanie się z budową i zasadą działania podstawowych urządzeń elektronicznych (generator impulsów, oscyloskop) i obwodów elektronicznych złożonych z dyskretnych i zintegrowanych układów analogowych i cyfrowych

Podczas kursu obok wiedzy o badanych zjawiskach fizycznych słuchacze zdobywają umiejętność interpretacji danych doświadczalnych, oceny ich błędów oraz porównywania z przewidywaniami modelowymi.

Program:

W ramach Pracowni fizycznej i elektronicznej studenci wykonują następujące ćwiczenia laboratoryjne:

1. Filtry całkujace i różniczkujące

2. Drgania w obwodzie RLC.

3. Badanie charakterystyki diody germanowej, krzemowej i diody Zenera.

4. Cyfrowe układy scalone I : bramki i operacje logiczne.

5. Cyfrowe układy scalone II : przerzutniki, liczniki, dekodery.

6. Wzmacnicze operacyjne:wzmacniacz odwracający, nieodwracajcy, różniczkujący, całkujacy

7. Sygnalizator temperatury

Literatura:

1. Instrukcje do ćwiczeń dostępne na stronie http://www.fuw.edu.pl/studia/pracownie/

2. H. Szydłowski, Pracownia fizyczna wspomagana komputerem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003

3. T. Stacewicz, A. Kotlicki, Elektrnika w laboratorium naukowym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994

4. J.R. Taylor, Wstęp do analizy błędu pomiarowego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1995.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć w ramach Pracowni FiE studenci posiadają wiedzę o zjawiskach i technikach pomiarowych stosowanych w badaniach zjawisk fizycznych. Posiadają umiejętność posługiwania się przyrządami pomiarowymi (multimetry, oscyloskop, komputerowe systemy zbierania danych). Studenci posiadają umiejętność planowania i prowadzenia pomiarów. Posiadają umiejętność interpretacji danych doświadczalnych oraz potrafią dokonywać analizy wyników z uwzględnieniem niepewności pomiarowych. Studenci potrafią zaprojektować, zbudować i uruchomić podstawowe układy elektroniczne.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia:

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Nieobecność należy usprawiedliwić odpowiednim zaświadczeniem. Przewidywane jest termin dodatkowy dla osób, które z przyczyn losowych nie mogły być obecne na zajęciach.

Ćwiczenia wykonywane na Pracowni fizycznej i elektronicznej są oceniane; ocenie podlega przygotowanie studenta do wykonanie ćwiczenia, sposób prowadzenia pomiarów oraz pisemne sprawozdanie z przeprowadzonego doświadczenia.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnych ocen za wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych.

Ocena końcowa z Pracowni fizycznej i elektronicznej wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej ocen uzyskanych z ćwiczeń laboratoryjnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Kurpeta
Prowadzący grup: Zenon Janas, Jan Kurpeta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 55 32 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-1 (2022-08-01)