Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia medyczna i podstawy projektowania leków

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-3BB17
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Chemia medyczna i podstawy projektowania leków
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: ZFBM, II stopień; Biofizyka molekularna
Punkty ECTS i inne: 3.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wykład z Chemii Medycznej i Projektowania Leków pozwala studentom na zrozumienie podstawowych mechanizmów działania leków, poznanie losów leku w organizmie oraz zasad opracowywania i badania nowych leków.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład z Chemii Medycznej i Projektowania Leków poświęcony jest podstawowym mechanizmów działania oraz zasad opracowywania leków. W trakcie wykładu omawiane są właściwości farmakodynamiczne i farmakokinetyczne leków, opracowywanie nowych leków oraz mechanizmy działania leków przeciwwirusowych, przeciwbakteryjnych i przeciwnowotworowych.

Pełny opis:

Wykład z Chemii Medycznej i Projektowania Leków poświęcony jest podstawowym mechanizmów działania oraz zasad opracowywania leków. Omówione zostaną najważniejsze cele terapeutyczne (kwasy nukleinowe, białka – enzymy, receptory, białka strukturalne), w jaki sposób leki z nimi oddziałują (farmakodynamika). Omówione zostaną losy leku w organizmie zanim dotrze on do miejsca działania. (farmakokinetyka). Przedstawiona zostanie droga opracowywania nowych leków od pomysłu do wprowadzenie na rynek ze szczególnym uwzględnieniem poszukiwania struktury wiodącej oraz optymalizacji leku. Omówione zostaną mechanizmy działania podstawowych czynników przeciwwirusowych, przeciwbakteryjnych i przeciwnowotworowych.

Program:

Cele terapeutyczne i wiązanie się leków

Białka jako cele terapeutyczne (enzymy, receptory)

Kwasy nukleinowe jako cele terapeutyczne

Farmakokinetyka

Proces odkrywania leku: struktura wiodąca, optymalizacja

Badania nowego leku

Czynniki przeciwbakteryjne

Czynniki przeciwwirusowe

Czynniki przeciwnowotworowe

Literatura:

1. Patrick G.L. - An Introduction to Medicinal Chemistry, Oxford University Press, Wydanie III lub IV

2. Patrick G.L. - Chemia Medyczna, WNT, Wydanie drugie, 2006

Efekty uczenia się:

Studenci rozumieją funkcjonowanie leków w organizmie, w jaki sposób oddziałują z celami terapeutycznymi wywołując efekt terapeutyczny.

Studenci rozumieją procesy jakim ulegają leki od momentu ich dostarczenia do organizmu do ich wydalenia.

Studenci znają zasady opracowywania nowych leków, metody optymalizację ich struktury oraz sposoby ich badania.

Studenci znają mechanizmy działania leków przeciwwirusowych, przeciwbakteryjnych i przeciwnowotworowych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie egzaminu pisemnego. W trakcie semestru dwa kolokwia pozwalające uzyskać zwolnienie z egzaminu.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Panecka-Hofman
Prowadzący grup: Joanna Panecka-Hofman, Marcin Warmiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 55 32 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-1 (2022-08-01)