Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Anatomia, fizjologia i regulacja metabolizmu człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-3BB16
Kod Erasmus / ISCED: 13.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Anatomia, fizjologia i regulacja metabolizmu człowieka
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Na wykładzie omawiane są podstawy anatomii i fizjologii człowieka podkreślając związek struktury z funkcją, przedstawiane są wczesne etapy rozwoju człowieka a także wprowadzane są podstawowe mechanizmy regulacji metabolizmu na poziomie komórki i organizmu.

Pełny opis:

Wykład rozpoczyna się przedstawieniem budowy tkanek występujących w organizmie człowieka. Następnie omawiana jest gametogeneza i wczesny rozwój kręgowców na przykładzie organizmów modelowych oraz gastrulacja i indukcja embrionalna. Kolejne wykłady poświęcone są omówieniu poszczególnych układów występujących u człowieka: kostnego, mięśniowego, nerwowego, hormonalnego, oddechowego, krążenia, trawiennego, odpornościowego i moczowo-płciowego. Na koniec omawiana jest regulacja metabolizmu poprzez zmianę ekspresji genów a także regulacja homeostazy energetycznej na poziomie komórki i całego organizmu oraz sposoby zamiany informacji docierającej do komórki na procesy metaboliczne, w warunkach normy i patologii.

Literatura:

B. Gołąb, Podstawy anatomii człowieka, PZWL, Warszawa 2014

A. Michajlik, W. Ramotowski Anatomia i fizjologia człowieka, PZWL, Warszawa 2016

W.F. Ganong, Fizjologia, podstawy fizjologii lekarskiej, PZWL, Warszawa, 2009

H. Bartel, Embriologia. Podręcznik dla studentów, PZWL, Warszawa, 2015

R.M. Twyman, Biologia rozwoju. Krótkie wykłady, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa, 2005

JM Berg, JL Tymoczko, L Stryer, Biochemia, wydanie piąte, PWN, Warszawa 2005

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Po wykładzie student zna:

- podstawowe pojęcia fizjologiczne,

- budowę i funkcjonowanie głównych tkanek i układów narządów występujących w organizmie człowieka

- podstawy rozwoju embrionalnego ssaków

- podstawy regulacji ekspresji genów,

- podstawowe mechanizmy regulacji metabolizmu

Umiejętności:

Po wykładzie student potrafi:

- wykazać związek pomiędzy budową a funkcją tkanki/narządu

- wykazać rolę układu nerwowego, hormonalnego i odpornościowego w regulacji funkcjonowania organizmu i utrzymania jego homeostazy

- wykazać powiązania funkcjonalne pomiędzy układami w organizmie człowieka

- wskazać kluczowe etapy rozwoju embrionalnego zwierząt

- wskazać rolę regulacji ekspresji genów oraz przebiegu szlaków metabolicznych na funkcjonowanie organizmu zwierzęcego

Kompetencje społeczne:

Po wykładzie student:

- rozumie potrzebę poszerzania swojej wiedzy o informacje z dziedzin biologicznych i medycznych

- potrafi interpretować teksty popularno-naukowe z zakresu tematów poruszanych na wykładzie

Metody i kryteria oceniania:

Wykład zaliczany jest na podstawie oceny uzyskanej z egzaminu testowego przeprowadzanego na koniec zajęć. Tylko ocena pozytywna zalicza przedmiot.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Ludwika Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: (+48) 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)