Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyka programowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-3BB15
Kod Erasmus / ISCED: 11.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka programowania
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Podstawowa umiejętność obsługi komputera.

Skrócony opis:

Podstawy Pythona

Pełny opis:

1. Wprowadzenie

2. Podstawowe typy, zmienne i proste operacje wejścia-wyjścia

3. Warunkowe wykonywanie i powtarzanie kodu

4. Wyrażenia regularne

5. Sekwencje

6. Zbiory i słowniki

7. Narzędzia matematyczne: math, cmath, numpy, pandas, matplotlib - wprowadzenie

8. Pliki

9. Funkcje

*10. Wstęp do programowania obiektowego

Literatura:

Na zajęciach będą rozdawane niezbędne materiały.

Jeżeli ktoś chciałby skorzystać z innych źródeł, to polecam:

Dokumentacja Pythona

Python Tutorial

Python dla każdego. Podstawy programowania, Michael Dawson

Python. Wprowadzenie, Mark Lutz

Python. Leksykon kieszonkowy, Mark Lutz

Python podstawy - zadania

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć student zna podstawowe konstrukcje programistyczne, potrafi przetwarzać i filtrować dane, posiada umiejętność wskazania narzędzi mogących pomóc w rozwiązaniu problemu, potrafi zaprezentować wyniki.

Metody i kryteria oceniania:

Zasady zaliczenia:

- można mieć dwie nieusprawiedliwione nieobecności,

- prace domowe,

- projekt końcowy i rozmowa na temat projektu (kolokwium końcowe).

Ocena końcowa zostanie wystawiona na podstawie wyniku z prac domowych (40%) i projektu końcowego z rozmową na jego temat (60%).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Panecka-Hofman
Prowadzący grup: Joanna Panecka-Hofman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 55 32 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-1 (2022-08-01)