Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Proseminarium licencjackie Astronomii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-3A13
Kod Erasmus / ISCED: 13.703 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Proseminarium licencjackie Astronomii
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Astronomia, I stopień; przedmioty na III roku
Astronomia, studia indywidualne; przedmioty obowiązkowe na III roku
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu przygotowanie do napisania pracy licencjackiej oraz do tworzenia i wygłaszania prezentacji wyników i osiągnięć, przy użyciu różnych technik (w tym multimedialnych).

Pełny opis:

Przedmiot ma na celu przygotowanie studentów do napisania pracy licencjackiej, zgodnej z ustaleniami Rady Wydziału Fizyki UW. Studenci powinni nauczyć się techniki rozmowy,

przedstawiania swoich wyników i osiągnięć oraz odpowiedzi na pytania, w szczególności

w czasie egzaminu licencjackiego. Szczegółowo omówione zostaną techniki tworzenia

i wygłaszania prezentacji, z użyciem nowoczesnych narzędzi wizualizacji (prezentacje komputerowe).

Każdy ze studentów przygotuje wystąpienia na temat wybrany z opiekunem pracy licencjackiej, oraz na tematy podane przez koordynatora. Na koniec wszyscy studenci anonimowo oceniają wystąpienia kolegów/koleżanek, w celu wyciagnięcia końcowych wniosków.

Program:

1. Podstawowe zasady przygotowania pracy licencjackiej

2. Technika prezentacji, dyskusji i odpowiedzi na pytania

3. Zapoznanie z technikami prezentacji

4. Przygotowanie własnych prezentacji

5. Przedstawienie seminarium przez każdego uczestnika proseminarium

6. Wzajemna ocena wystąpień i ogólna dyskusja

7. Przygotowanie pracy licencjackiej

Wymagania: znajomość fizyki i astronomii na poziomie 3 roku studiów indywidualnych.

Wymagania niezbędne do zaliczenia: obecności na wszystkich zajęciach, przygotowanie i przedstawienie własnych prezentacji oraz udział w dyskusji i ocenie prac kolegów/koleżanek.

Opis sporządziła Dorota Rosińska, styczeń 2020.

Literatura:

Marcin Paweł Sadowski "Doskonała prezentacja"

Publikacje podawane przez opiekunów prac licencjackich i poszczególnych prelegentów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Proseminarium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Rosińska
Prowadzący grup: Dorota Rosińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Proseminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)