Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Astrofizyka ogólna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-3A12
Kod Erasmus / ISCED: 13.703 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Astrofizyka ogólna
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Astronomia, I stopień; przedmioty na III roku
Punkty ECTS i inne: 9.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

astronomia

Założenia (opisowo):

Astronomia I i II,

Metody numeryczne dla astronomów,

Pracownia komputerowa dla astronomów

Skrócony opis:

Wykład przedstawia wybrane zagadnienia astrofizyki gwiazd i materii międzygwiazdowej.

Pełny opis:

Program:

1. Pole promieniowania: natężenie, natężenie integralne, strumień, ciśnienie i gęstość promieniowania, ciało doskonale czarne i promieniowanie wnękowe, prawo Kirchhoffa.

2. Gaz atomowy: równanie stanu, pierwsza zasada termodynamiki, przemiany gazowe, gaz fotonowy, rozkłady Boltzmanna i Maxwella, formuła Sahy, mieszanina gazów, zależność między ciśnieniem całkowitym i elektronowym, gaz zdegenerowany.

3. Promieniowanie i materia: makroskopowe współczynniki ekstynkcji i emisji, równanie transferu promieniowania, procesy atomowe absorpcji i emisji, współczynniki Einsteina, oddziaływania związano-związane, związano-swobodne, swobodno-swobodne i rozpraszanie.

4. Transport energii w gwiazdach: równowaga promienista i konwektywna, przybliżenie dyfuzyjne, warunek równowagi konwektywnej, model drogi mieszania.

5. Podstawowe równania budowy wewnętrznej gwiazd: założenia, równanie ciągłości, równanie równowagi hydrostatycznej, równanie równowagi termicznej, równania transportu energii, warunki brzegowe.

6. Gwiazdy zmienne: klasyfikacja, opis wybranych typów gwiazd zmiennych

7. Pulsacje gwiazd: pulsacje radialne i nieradialne, równanie pulsacyjne, mechanizm podtrzymywania pulsacji, pasy niestabilności pulsacyjnej na diagramie barwa - jasność, zależność okres-jasność-barwa, profile pulsacyjne linii widmowych, pociemnienie brzegowe, pociemnienie grawitacyjne, metoda Baadego-Wesselinka.

8. Gwiazdy podwójne: klasyfikacja, wyliczanie parametrów orbit, funkcja mas, metoda Lehmanna-Filhesa.

9. Efekty ciśnienia promieniowania: jasność Eddingtona, przyspieszenie promieniste, wiatry promieniste.

10. Równowaga jonizacyjna w materii rozrzedzonej: równanie równowagi statystycznej, obszary HII, strefy Stroemgrena.

Literatura:

1. M. Kubiak: Gwiazdy i materia międzygwiazdowa

2. D. Mihalas: Stellar Atmospheres

3. A. Unsoeld: Physik der Sternatmosphaeren

4. L. Aller: Atoms, Stars and Nebulae

5. W. Rubinowicz: Kwantowa teoria atomu

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu student:

1. Zna najważniejsze aspekty oddziaływania promieniowania z materią w gwiazdach i w ośrodku międzygwiazdowym.

2. Zna podstawowe równania budowy wewnętrznej gwiazd.

3. Potrafi wymienić i scharakteryzować najważniejsze typy gwiazd zmiennych.

4. Umie wyjaśnić mechanizm pulsacji gwiazd oraz podstawowe własności obserwacyjne gwiazd pulsujących.

5. Potrafi wyznaczyć parametry fizyczne gwiazd podwójnych.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 45 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Igor Soszyński
Prowadzący grup: Igor Soszyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)