Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Statystyka astronomiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-3A10
Kod Erasmus / ISCED: 13.703 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Statystyka astronomiczna
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Astronomia, I stopień; przedmioty na III roku
Astronomia, studia indywidualne; przedmioty obowiązkowe na III roku
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

astronomia
fizyka

Założenia (opisowo):

Znajomość analizy matematycznej i algebry na poziomie podstawowym

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W pierwszej części wykładu omówione zostaną podstawowe zagadnienia rechunku prawdopodobienstwa. Następnie wyłożone zostaną podstawowe wiadomości z zakresu statystyki. Wykład będzie zawierał dużo przykladów zastosowania technik statystycznych w astronomii.

Pełny opis:

Podstawy rachunku prawdopodobieństwa.

Pojęcie zmienej losowej

Wybrane rozkłady prawdopodobieństwa i ich własności.

Definicja statystyki

Estymatory.

Metoda największej wiarygodności

Metoda najmniejszych kwadratów

Estymacja parametrów, przedziały ufności

Testowanie hipotez statystycznych

Procesy stochastyczne

Transformaty, periodogramy, bootstrap, jacknife, MCMC

Wszystkie zagadnienia ilustrowane są przykładami z dziedziny astronomii

Efekty uczenia się:

Wiedz dotycząca rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej.

Umiejetnosc uzywania metod statystycznych w astronomii

Metody i kryteria oceniania:

2 kolokwia, egzamin ustny

Praktyki zawodowe:

nie ma

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Pietrukowicz, Dorota Skowron
Prowadzący grup: Paweł Pietrukowicz, Dorota Skowron
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Tryb prowadzenia:

w sali

Uwagi:

Ze względu na przyjętą formę prowadzenia przedmiotu obecność na wykładzie jest obowiązkowa.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)