Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Proseminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-3008
Kod Erasmus / ISCED: 13.203 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Proseminarium licencjackie
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka, I stopień; przedmioty obowiązkowe na III roku
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

fizyka

Założenia (opisowo):

Znajomość fizyki na poziomie 3 roku studiów pierwszego stopnia

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu przygotowanie do napisania pracy licencjackiej oraz do tworzenia i wygłaszania prezentacji wyników i osiągnięć, przy użyciu różnych technik (w tym multimedialnych).

Pełny opis:

Przedmiot ma na celu przygotowanie studentów do napisania pracy licencjackiej, zgodnej z ustaleniami Rady Wydziału Fizyki UW. Studenci powinni nauczyć się techniki rozmowy, przedstawiania swoich wyników i osiągnięć oraz odpowiedzi na pytania, w szczególności w czasie egzaminu licencjackiego. Szczegółowo omówione zostaną techniki tworzenia i wygłaszania prezentacji, z użyciem nowoczesnych narzędzi wizualizacji (prezentacje komputerowe).

Każdy ze studentów przygotuje 5-io minutowe wystąpienie (ok. 5 slajdów) na temat wybrany z opiekunem pracy licencjackiej. Przed wygłoszeniem prezentacji przeprowadzana zostanie próba generalna, której wysłuchują jedynie prowadząca seminarium i opiekun pracy. Na koniec wszyscy studenci oceniają wystąpienia kolegów/koleżanek, w celu wyciągnięcia końcowych wniosków.

Program:

1. Podstawowe zasady przygotowania pracy licencjackiej

2. Technika rozmowy, prezentacji i odpowiedzi na pytania

3. Zapoznanie z technikami prezentacji

4. Przygotowanie własnej prezentacji

5. Przedstawienie seminarium przez każdego uczestnika proseminarium

6. Wzajemna ocena wystąpień i ogólna dyskusja

Wymagania: znajomość fizyki na poziomie 3 roku studiów pierwszego stopnia

Wymagania niezbędne do zaliczenia: obecności na zajęciach, przygotowanie i przedstawienie własnej prezentacji oraz udział w ocenie prac kolegów/koleżanek.

Opis sporządziła Maria Krawczyk, grudzień 2009.

Literatura:

- Marcin Paweł Sadowski „Doskonała prezentacja. Sztuka skutecznego przekazu”, Helion-Onepress, Gliwice 2008, ISBN 978-83-246-1578-0, EAN 9788324615780, książka

- http://www.fuw.edu.pl/~msadow/?p=646

- publikacje podawane przez opiekunów prac licencjackich i poszczególnych prelegentów

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1. zna techniki prowadzenia rozmowy

2. zna techniki emisji głosu

3. zna programy prezentacji multimedialnej

UMIEJĘTNOŚCI

1 umie stosować techniki poprawnej emisji głosu

2 umie przedstawiać swoje wyniki i osiągnięcia

3 umie odpowiadać na pytania, w szczególności w czasie egzaminu licencjackiego.

4 umie tworzyć i wygłaszać prezentacje z użyciem nowoczesnych narzędzi wizualizacji (prezentacje komputerowe)

POSTAWY

1. Poznaje swoje mocne i słabe strony w kontaktach z innymi

2. Otwiera się na różnorodność zainteresowań (prezentacje z różnych dziedzin nauki)

Metody i kryteria oceniania:

1. obecności na zajęciach (dopuszczalne 3 nieusprawiedliwione obecności)

2. przygotowanie i przedstawienie własnej prezentacji

(obowiązkowa próbna prezentacja)

3. udział w ocenie wystąpień kolegów/koleżanek.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Proseminarium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Karny, Maciej Molas
Prowadzący grup: Marek Karny, Maciej Molas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Proseminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)