Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do fizyki subatomowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-3002
Kod Erasmus / ISCED: 13.203 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wstęp do fizyki subatomowej
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Astronomia, I stopień; przedmioty do wyboru
Fizyka, I stopień; przedmioty do wyboru
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład jest wprowadzeniem do fizyki jądra atomowego i cząstek elementarnych.

Pełny opis:

Celem wykładu jest przedstawienie podstawowych informacji dotyczących fizyki jądra atomowego i fizyki cząstek elementarnych. Przedstawione będą zarówno podstawowe pojęcia z tych dziedzin, jak i najważniejsze rezultaty doświadczalne, w tym najbardziej aktualne wyniki doświadczeń prowadzonych z udziałem fizyków warszawskich. Ćwiczenia rachunkowe pozwolą lepiej zrozumienieć przerabiany materiał oraz zdobyć zdecydowanie większe wyczucie problemów stojących przed tymi dziedzinami wiedzy.

Program:

1. Wstęp, rzędy wielkości

2. Oddziaływanie promieniowania z materią

3. Detektory i akceleratory

4. Modele jądrowe

5. Przemiany jądrowe

6. Cząstki elementarne

7. Zastosowania w energetyce i medycynie

- od słuchaczy wykładu wymagana jest elementarna znajomość rachunku różniczkowego i całkowego.

- aby uzyskać ocenę pozytywną należy uzyskać co najmniej 50% sumy punktów ze sprawdzianów testowych, kolokwiów i egzaminu pisemnego.

- osoby które nie uzyskały 50% punktów w pierwszym terminie mają prawo do drugiego terminu na którym muszą uzyskać co najmniej 50% punktów by móc uzyskać ocenę pozytywną

- obecność na wykładzie nie jest obowiązkowa, ale wielce pomaga w zrozumieniu materiału

- obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione obecności

Opis sporządził Krzysztof Doroba, wrzesień 2014, aktualizacja Artur Kalinowski 2020

Literatura:

0. Materiały do wykładu i sprawdziany są umieszczane na stronie kursu na platformie Kampus2

1. Particles and Nuclei- An Intoduction to the Physical Concepts, B.Povh, K.Rith, C.Scholz, F.Zetsche, Springer-Verlag Berlin

2. Fizyka Jądra Atomowego i Cząstek Elementarnych, Ewa Skrzypczak i Zygmunt Szefliński, PWN 1995.

3. Wstęp do Fizyki Wysokich Energii, Donald H. Perkins, PWN 2004.

4.Nuclear and Particle Physics, W.S.C.Williams, Oxford 1991.

5.Nuclear and Particle Physics, B.R.Martin, Wiley & Sons 2009,

6.Modern Particle Physics, Mark Thomson, Cambridge University Press, 2013

Efekty uczenia się:

Znajomość aktualnych głównych problemów fizyki cząstek elementarnych i jądra atomowego. Umiejętność prawidłowej oceny wagi poszczególnych badań naukowych w wymienionych dziedzinach. Umiejętność oceny możliwości zastosowań pewnych procesów w energetyce i medycynie. Umiejętność oceny wpływu promieniowania jonizującego na środowisko

Metody i kryteria oceniania:

Ocena opiera się na testach przeprowadzanych po każdym wykładzie (25% punktów), dwu kolokwiach z zadaniami obliczeniowymi (25%), oraz egzaminie pisemnym (50% punktów). Do uzyskania pozytywnej oceny jest wymagane zdobycie co najmniej 50% sumy punktów na sprawdzianach w ciągu semestru i na egzaminie pisemnym. Końcowa ocena jest ustalana w trakcie egzaminu ustnego. Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Dopuszczalne są trzy nieusprawiedliwione nieobecności.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Kalinowski
Prowadzący grup: Artur Kalinowski, Marcin Konecki, Magdalena Posiadała-Zezula
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Kalinowski
Prowadzący grup: Artur Kalinowski, Marcin Konecki, Magdalena Posiadała-Zezula
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)