Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wybrane zagadnienia z optyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-3`WZO
Kod Erasmus / ISCED: 13.202 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia z optyki
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Astronomia, I stopień; przedmioty do wyboru
Astronomia, studia indywidualne; przedmioty do wyboru
Fizyka, I st. studia indywidualne; przedmioty do wyboru
Fizyka, I stopień; przedmioty do wyboru
Nanoinzynieria; przedmioty do wyboru
Strona przedmiotu: https://optics.fuw.edu.pl/przedmioty/wybrane-zagadnienia-z-optyki
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Dla studentów kierunków Fizyka i Astronomia – zaliczenie I roku studiów I stopnia. Wykład przeznaczony dla studentów, którzy znają podstawy fizyki

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Wykład przedstawia przegląd zagadnień z optyki, począwszy od fundamentalnych, klasycznych sformułowań w języku optyki geometrycznej i falowej, poprzez wstęp do fizyki laserów, do najnowszych zagadnień optyki nieliniowej.

Wykład hybrydowy - część spotkań (niektóre z pokazami) w sali, część materiałów udostępniona do samodzielnego oglądania w internecie.

Pełny opis:

Program:

1. Od Alhazena do Zeilingera - krótka historia optyki.

2. Od równań Maxwella do równania falowego.

3. Optyka geometryczna, formalizm macierzy ABCD.

4. Dyfrakcja światła.

5. Wiązki gaussowskie.

6. Światło na granicy dielektryków, warstwy dielektryczne.

7. Oddziaływanie światła z materią - model Lorentza, dyspersja.

8. Ośrodki dwójłomne i polaryzacja światła.

9. Interferencja, interferometry.

10. Widmo światła i jego pomiary.

11. Światłowody.

12. Optyka statystyczna.

13. Fotony.

14. Lasery - wstęp do idei.

15. Laser - własności i dynamika.

16. Lasery - przegląd konstrukcji.

17. Ultrakrótkie impulsy laserowe - wytwarzanie, pomiary i zastosowania.

18. Półprzewodnikowe źródła światła - diody LED i lasery półprzewodnikowe.

19. Detekcja światła i detektory.

20. Modulatory światła.

21. Optyka nieliniowa - generacja harmonicznych, procesy parametryczne.

Przygotował P. Wasylczyk, maj 2009

Literatura:

1. E. Hecht, "Optics"

2. W. Demtroder, "Spektroskopia laserowa"

3. P. Wasylczyk, C. Radzewicz, "Optyka instrumentalna" (skrypt, w przygotowaniu)

4. B. Ziętek, "Optoelektronika"

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

WIEDZA

1. zna najważniejsze zagadnienia i pojęcia z optyki,

2. zna podstawowe metody eksperymentalne optyki,

UMIEJĘTNOŚCI

1. umie jakościowo wyjaśnić podstawowe zjawiska optyczne,

2. umie analizować działanie aparatury i układów pomiarowych stosowanych w eksperymentach z optyki.

POSTAWY

1. rozpoznaje, na czym polega planowanie i prowadzenie eksperymentów naukowych,

2. ocenia znaczenie badań z optyki doświadczalnej dla rozwoju cywilizacji.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin końcowy pisemny w postaci testu złożonego z ok. 15 pytań

zamkniętych i 15 pytań otwartych, w tym wymagających narysowania wykresów i schematów.

Przewidywany nakład pracy studenta:

Uczestnictwo w zajęciach: 30 h

Przygotowanie do zajęć: 5 h

Przygotowanie do egzaminu i egzamin: 15 h

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Wasylczyk
Prowadzący grup: Piotr Wasylczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)