Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Parton structure of nucleons and nuclei

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-3`PSNN
Kod Erasmus / ISCED: 13.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Parton structure of nucleons and nuclei
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka, II stopień; przedmioty do wyboru
Fizyka, II stopień; przedmioty sp. "Fizyka jądrowa i cząstek elementarnych"
Fizyka; przedmioty prowadzone w języku angielskim
Przedmioty do wyboru dla doktorantów;
Przedmioty obieralne na studiach drugiego stopnia na kierunku bioinformatyka
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Założenia (opisowo):

Efektywne słuchanie wykładu wymaga znajomości podstaw fizyki ogólnej, podstaw mechaniki kwantowej i elementarnej wiedzy na temat fizyki jądrowej.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przegląd współczesnego stanu wiedzy na temat doświadczalnych i fenomenologicznych aspektów partonowej struktury nukleonów i jąder atomowych.

Pełny opis:

Treść

--------

1. Wstęp: jednostki, rzędy wielkości, 4-wektory, oddziaływania, metody doświadczalne. Amplituda i przekrój czynny reakcji; oddziaływania elektromagnetyczne, elastyczne czynniki struktury; diagramy Feynmana w elektrodynamice kwantowej, oddziaływania w obszarze czasu- i przestrzennopodobnym, nośniki oddziaływań.

2. Ośrodki doświadczalnych badań struktury nukleonu: w przeszłości (SLAC, DESY, FNAL) i obecnie (CERN, BNL, JLAB). Doświdczenia w układzie stałej tarczy i zderzających się wiązek i ich program badań. Obserwable.

3. Rozpraszanie elastyczne leptonów naładowanych na nukleonach i jądrach atomowych, elastyczny czynnik postaci i rozkład ładunku, wykres Rosenblutha. ,,Rewolucja w JLAB''.

4. Rozpraszanie głęboko nieelastyczne leptonów neutralnych i naładowanych na protonach, model kwarkowo-partonowy, funkcje struktury nukleonu, skalowanie i jego łamanie, rozkłady partonów w nukleonie, poprawiony model kwarkowy, funkcje struktury nukleonów związanych.

5. Podstawy QCD z uwzględnieniem asymptotycznej swobody i biegnącej stałej sprzężenia. Dopasowania QCD do danych i uniwersalne rozkłady partonów w nukleonie, funkcje fragmentacji.

6. Nowy stopień swobody: spin. Zagadka spinu protonu, spinowa struktura nukleonu w modelu kwarkowym, zależne od spinu funkcje struktury, metody doświadczalne w badaniach spinowych, wyniki pomiarów. Poprzeczność.

7. Modele oddziaływań silnych: programy symulujące typu LUND (PYTHIA, LEPTO, AROMA, ...). Poprawki radiacyjne i ich symulacja (RADGEN), symulacje detektorów (GEANT).

8.Inne aspekty oddziaływań głęboko nieelastycznych: obszar nieperturbacyjny, model dominacji mezonów wektorowych, fizyka małych wartości x, dyfrakcja.

9. Inne zagadnienia, w tym zaproponowane przez słuchaczy.

Literatura:

Literatura

-----------------

1. B. Martin and G. Shaw, Particle Physics (Manchester Physics Series), John Wiley, third edition, 2008.

2. D.H. Perkins, Introduction to High Energy Physics, Cambridge University Press, fourth edition, 2000.

3. A.W. Thomas and W. Weise, The Structure of the Nucleon, Wiley-VCH, 2001.

4. Prace oryginalne.

Efekty uczenia się:

Obycie z pojęciami, wynikami i opisem fenomenologicznym badań nad strukturą partonową nukleonów swobodnych i związanych. Umiejętność użycia publicznych narzędzi (baz danych, programów symulacyjnych, parametryzacji) potrzebnych w każdym niemal eksperymencie wysokich energii.

Nakład pracy studenta:

------------------------------------

1. wykład: 30 godz

2. przygotowanie do zajęć i rozwiązanie zadania egzaminacyjnego: 25 godz

3. przygotowanie do egzaminu: 25 godz

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin

--------------

Idywidualny; opracowanie zagadnienia (rozwiązanie problemu) z użyciem komputerowych metod opracowania danych.

Praktyki zawodowe:

Nie przewidziane, jednak po wysłuchaniu wykładu studenci zdobędą istotne przygotowanie do pracy z analizą danych w dużych ośrodkach badawczych, np w CERN.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Badełek
Prowadzący grup: Barbara Badełek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)