Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika dla nauczycieli

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-2N14
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika dla nauczycieli
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka, II stopień; przedmioty specjalności "Nauczanie i popularyzacja fizyki"
Nauczanie fizyki; przedmioty dla II roku
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Wprowadzenie do podstaw teoretycznych pedagogiki w ramach przygotowania psychologiczno-pedagogicznego, z uwzględnieniem czynników kierujących wyborem strategii i programu nauczania oraz odpowiadania na szczególne potrzeby uczniów.

Pełny opis:

1. Teoria i wiedza naukowa w pedagogice oraz ich związek z modelami edukacyjnymi.

2. Podstawy ontologiczne nauczania. Nauczycielska odpowiedzialność za świadomy wybór metod i narzędzi edukacyjnych.

3. Teorie rozwoju człowieka a koncepcje pedagogiczne.

4. Transmisja wartości, formowanie i socjalizacja jako celowe i ukryte działanie edukacyjne.

5. Indywidualizacja i personalizacja nauczania oraz edukacja włączająca.

6. Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej. Uczniowie wymagający wsparcia w zakresie funkcjonowania (ze względów kulturowych, rozwojowych, itd.)

7. Uwarunkowania instytucjonalne szkoły.

8. Struktura systemu edukacyjnego w Polsce na tle wybranych systemów na świecie.

9. Ustawa o systemie oświaty. Podział kompetencji pracowników i organów szkolnych, dokumentacja szkolna. Wielospecjalistyczne zespoły i formy ich współpracy.

10. Rola nauczyciela i etyka zawodowa.

11. Współpraca nauczyciela z rodzicami ucznia oraz innymi osobami i podmiotami wspierającymi ucznia.

12. Charakterystyka wybranych modeli edukacyjnych.

13. Alternatywne formy edukacji

Literatura:

Literatura wskazana przez wykładowcę, aktualne pozycje ukazujące się na rynku z zakresu pedagogiki i psychologii:

M. Łobocki - Wychowanie w kasie szkolnej,

A. Brzezińska (red.)- Portret psychologiczny człowieka,

S. Kunowski - Podstawy pedagogiki współczesnej;

H. Hamer - Klucz do efektywności nauczania

Efekty uczenia się:

Wiedza:

ma wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej pedagogiki, którą jest w stanie rozwijać i twórczo stosować w działalności profesjonalnej (K_W01)

zna terminologię z zakresu pedagogiki ogólnej (K_W02)

ma wiedzę o współczesnych dokonaniach, ośrodkach i szkołach badawczych obejmującą wybrane obszary z zakresu pedagogiki (K_W06)

Umiejętności:

umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać swoje umiejętności badawcze oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą zawodową (K_U03)

posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów, formułowania wniosków oraz tworzenia syntetycznych podsumowań (K_U06)

Kompetencje społeczne:

potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role (w tym role nauczyciela i/lub tłumacza) K_K01

potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania (K_K03)

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa to ocena z egzaminu przeprowadzonego w sesji (100 %).

Kryteria oceny:

55%-69% = 3

70%-74% = 3+

75%-84% = 4

85%-89% = 4+

90%-100% = 5

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stefania Elbanowska-Ciemuchowska
Prowadzący grup: Stefania Elbanowska-Ciemuchowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)